Chúng ta niệm Phật, điều tối quan trọng là tâm phải tương ưng với nguyện của phật.

Người xưa nói: Nhất niệm tương ưng, nhất niệm Phật Niệm niệm tương ưng, niệm niệm Phật. Nếu có thể niệm tương ưng, thì ngay lúc bạn liền có thể câu vạn đức hồng danh nhập vào Tịnh Độ, ngay lúc niệm cũng chính là lúc thành Phật, cho nên Pháp môn này là Pháp môn cực viên cực đốn. Viên là viên mãn, đốn là nhanh chóng, không cần trải qua lũy kiếp tu hành. Ngay khi bạn có thể tương ưng chính là lúc bạn làm Phật. Thế nào mới gọi là tương ưng? Quốc sư Trung Phong trong khai thị của Pháp sự Tam Thời Hệ Niệm có nói: "Phải từng nguyện đều tương ưng với 48 đại nguyện của A Di Đà Phật. Nguyện đây chính là Tín, Nguyện, Hạnh phải tương ưng với bổn nguyện của Ngài. Nguyện đây có nghĩa là: việc đầu tiên bạn phải nguyện sanh Thế Giới Cực Lạc, nguyện làm Phật, phải nhờ Ngài đến giúp đỡ. Đến lúc Tịnh Độ Vãng Sanh Chánh Nhân – Pháp sư Định Hoằng chủ giảng 3 bạn vãng sanh Thế Giới Cực Lạc, bạn chính là A Duy Việt Trí Bồ Tát, là Bồ Tát viên chứng tam bất thối, bạn lập tức có thể hóa thân đến thế giới mười phương, rộng độ chúng sanh, vả lại chắc chắn một đời thành Phật, nên gọi là Nhất Sanh Bổ Xứ. Cho nên thành Phật cũng là vì muốn giống như Phật A Di Đà tiếp dẫn những chúng sanh hữu duyên, tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Một khi tâm nguyện này phát ra, liền tương ưng với bổn nguyện Di Đà. Dùng loại tâm nguyện như vậy để niệm Phật chính là niệm niệm tương ưng, niệm niệm Phật.


CÁC BÀI GIẢNG CỦA PHÁP SƯ