Pháp âm

[Niệm Phật]: Một Tiếng Phật Hiệu Địa Ngục Hóa Thành Cơn Gió Mát.


    

 Ngày xưa có một vị A-la-hán chứng được quả Thánh, dùng trí tuệ của ngài cứu độ được rất nhiều chúng sanh hữu duyên. Nhưng bởi vì mẹ của tôn giả nghiệp lực quá nặng, bị đọa vào địa ngục, vị A-la-hán này nghĩ hết mọi cách nhưng cũng khó có thể giúp mẹ ngài thoát khỏi biển khổ.

 Vị A-la-hán nhập định quan sát, phát hiện có một vị quốc vương giết cha để cướp ngôi, bảy ngày nữa sẽ phải chết, sau khi chết bị đọa lạc vào địa ngục, nơi mẹ tôn giả đang ở.

 Tối hôm đó, vị A-la-hán đi vào cung, tôn giả hiện nửa thân hình trên bức tường. Vị quốc vương sau khi nhìn thấy vô cùng sợ hãi, rút đao ra định chém, đao liền rơi xuống đất. Quốc vương biết rằng đã gặp được thánh nhân, vội vàng khấu đầu tạ tội.

 A-la-hán liền hỏi quốc vương:

Có phải ông từng giết cha cướp ngôi?
Quốc vương trả lời: Dạ phải.

 A-la-hán nói với quốc vương: Thọ mệnh của ông chỉ còn lại 7 ngày, sau khi chết sẽ bị đọa vào địa ngục, hôm nay ta đặc biệt tới nói cho ông biết tin này.
Quốc vương vô cùng sợ hãi, cầu xin A-la-hán cứu ông. 

 A-la-hán nói: Trong 7 ngày này, nếu ông có thể chuyên tâm niệm Phật không gián đoạn, thì có thể tránh khỏi họa nạn này.
Quốc vương nghe theo lời của A-la-hán, nhất tâm niệm Phật, không bỏ bê một khắc nào.

 Sau 7 ngày, thần thức của quốc vương xuống địa ngục. Bỗng nhìn thấy lửa nơi địa ngục, quốc vương không cầm lòng được niệm một tiếng “Nam-mô Phật!” Nói ra cũng thật lạ, vừa niệm xong Phật hiệu, lửa nơi địa ngục bỗng nhiên biến thành cơn gió mát, tất cả những dụng cụ hình phạt bỗng chốc hóa thành chim muông, mẹ của A-la-hán, quốc vương và những chúng sanh khác ở trong gian phòng này đều lập tức được giải thoát khỏi biển khổ.

Nam Mô A Di Đà Phật
Kinh Tạp thí dụ 
(Trích từ: CÂU CHUYỆN NHÂN QUẢ. Người dịch: MÃN QUA)
(Bài từ fb Pháp môn Tịnh độ)