Pháp âm

Kính Mừng Lễ Vía Quan Thế Âm Bồ Tát Xuất Gia 19/9


 

Hòa thượng Tịnh Không khai thị: HỌC TÂM ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỦA  QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT LÀ SỰ CÚNG DƯỜNG LỚN NHẤT.

1️. Từ bi với tất cả chúng sanh chính là cung kính cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn, dùng tâm từ bi vô điều kiện để giúp đỡ tất cả chúng sanh, đó là chân thật lạy Quán Âm Bồ Tát, chân thật cúng dường Quán Âm Bồ Tát. (Trích “A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa” tập 67 - 12/1984)

2. Ý nghĩa chân thật của cúng dường là nhắc nhở chính mình, để tôi đừng quên, tôi phải học Phật, tôi phải thành Phật, tôi phải giống hệt như A Di Đà Phật. Nếu quý vị muốn cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát, vậy thì quý vị hãy học Quán Thế Âm Bồ Tát, phải học giống hệt như Ngài. Vì vậy, đệ tử Phật cúng dường tượng Phật gọi là cúng dường Bổn Tôn, Bổn Tôn là gì? Chính mình phải học tập [theo Bổn Tôn], đây gọi là Bổn Tôn. (Trích “Phật Thuyết Đại Thừa Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh” tập 11 – 6/1991)

3️. Chúng ta thờ cúng Quán Thế Âm Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát có ý nghĩa gì? Có nghĩa là tầm thanh cứu khổ, đại từ đại bi. Chúng sanh nơi nào có nạn, Bồ Tát liền đến nơi đó cứu độ chúng sanh. Nạn từ đâu mà có? Nạn từ mê hoặc điên đảo, vô tri, ngu si mà có. Quán Thế Âm Bồ Tát dùng cách nào để cứu khổ cứu nạn? Dùng việc dạy người khác từ bi. Đại từ đại bi, chính là tâm yêu thương rộng lớn. Ai cũng phát tâm yêu thương rộng lớn, yêu thương chúng sanh hơn bản thân mình, giúp chúng sanh lìa khổ được vui, đây chính là Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát không phải là tôn tượng đang ngồi, đang được thờ cúng trong chùa, mà chính là bản thân! Đặt Quán Thế Âm Bồ Tát vào tâm mình, thực tiễn vào hành vi của chính mình, thì chính mình là Quán Thế Âm Bồ Tát. (Trích “Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú” tập 289 – 13/4/2012)

4. Quán Thế Âm Bồ Tát ngàn mắt ngàn tay là biểu pháp, nói cho chúng ta biết mắt thấy thì tay đến. Mắt thấy là thế nào? Nhìn thấy chúng sanh khổ, sau khi nhìn thấy, tay liền đến, tay là cứu giúp họ, giúp đỡ họ. Dạy chúng ta phải học tập theo Quán Thế Âm Bồ Tát, nhìn thấy người có khổ nạn thì chẳng thể bỏ mặc, lập tức nghĩ cách để giúp họ. Ý nghĩa của đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn chính là như vậy. (Trích “Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh” tập 57 – 24/7/1999)

5 Tướng hảo có thể tu được hay không? Rất dễ tu. Ngay cả nhà cơ học lượng tử ngày nay cũng hiểu rõ hoàn toàn, biết được điều gì? Biết được ý niệm có thể thay đổi hiện tượng vật chất, thân tướng này của chúng ta là hiện tượng vật chất. Con gái bây giờ thích sửa sắc đẹp, sai rồi! Thật sự muốn học cách làm đẹp, thì học Phật, quý vị xem Quán Thế Âm Bồ Tát đẹp biết mấy! Tu như thế nào? Tu được từ tâm từ bi. Quý vị có được sự từ bi như Quán Thế Âm Bồ Tát, yêu mến tất cả chúng sanh như thế, thì tướng mạo của quý vị giống như Quán Thế Âm Bồ Tát vậy, tướng tùy tâm chuyển. Cảnh tùy tâm chuyển, cảnh tùy tâm chuyển là nói đến sơn hà đại địa, tướng tùy tâm chuyển là nói thân thể của chúng ta, tùy theo ý niệm của chúng ta mà chuyển, không phải từ bên ngoài có được. Ý niệm của quý vị tốt, tướng mạo đẹp, hoàn cảnh sinh sống tốt; ý niệm không tốt, thì tướng mạo không đẹp, hoàn cảnh sinh sống cũng không tốt, sự việc chính là như vậy. (Trích “Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú” tập 85 – 16/12/2011)

6 Phật nói “Thế gian thiện nam tử, thiện nữ nhân, nhược hữu cấp nạn khủng bố, đãn tự quy mạng Quán Thế Âm Bồ Tát, vô bất đắc giải thoát giả”. Đoạn kinh văn này vô cùng quan trọng. Vì sao vậy? Tai nạn và khủng bố thì mỗi người chúng ta đều có thể sẽ gặp phải, khi gặp phải thì như thế nào? Phải dùng tâm chí thành, tâm thanh tịnh, tâm cung kính, tuyệt đối không có chút nghi ngờ, một lòng một dạ niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, thì có thể được sự giúp đỡ của Bồ Tát, hóa giải tai nạn của quý vị. Con người ở thế gian chưa khai ngộ, chưa chứng quả, khó tránh khỏi việc phạm lỗi lầm, lỗi lầm này là cố ý hay vô ý. Vô ý thì nhẹ, cố ý thì nặng, gặp phải [tai nạn] rồi phải làm thế nào? Thiên thần, quỷ thần sẽ không tha cho quý vị, chỉ có Quán Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi có thể giúp quý vị, A Di Đà Phật có thể giúp quý vị. Chúng ta niệm Phật thành thói quen rồi, khi gặp phải tai nạn thì chúng ta niệm A Di Đà Phật; người bình thường không niệm Phật, không quen, thì niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, cảm ứng không thể nghĩ bàn. 

Nam Mô A Di Đà Phật!
(Trích “Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2012” tập 498 – 2/11/2013)