Pháp âm

[Khai Thị]: Vì Sao Muốn Đi Đến Thế Giới Cực Lạc?


 

“Kế khuyên tinh tấn, cầu sanh nước an lạc”. “Nước an lạc” là Thế giới Cực Lạc. Thế giới này tên của nó phù hợp với thực tế. Đích thực bình an, an vui.

Được sanh nước kia, tất đều trí tuệ sáng suốt, công đức thù thắng. Nếu như có người muốn hỏi: vì sao quí vị muốn đến Thế giới Cực Lạc? chúng ta đơn giản nhất, người ta cũng dễ dàng nghe hiểu nhất: Tôi đến Thế giới Cực Lạc để làm hai việc. Việc thứ nhất là tôi muốn cầu trí tuệ viên mãn. Thứ hai tôi muốn cầu phước báo cứu cánh. Đến Thế giới Cực Lạc không phải vì điều gì khác, là vì phước báo mà đi, vì trí tuệ mà đi, chắc chắn ở nơi đó. Hai sự việc này đạt được viên mãn, viên mãn liền thành Phật. Cho nên lúc chúng ta quy y Phật thường niệm “quy y Phật nhị túc Tôn”, “nhị” này là gì? chính là trí tuệ và phước đức, chính hai loại này. “Túc” là gì? túc là viên mãn. Không có một tí khiếm khuyết nào. Hai loại này viên mãn rồi. Chúng ta ở thế giới này không có. Đến Thế Giới Tây Phương Cực Lạc liền có rồi, vì điều này mà đi. 

“Minh giả minh liễu, đạt giả thông đạt”, trí tuệ sáng suốt, rõ ràng thông thấu. Tịnh Ảnh Sớ viết: “trí tuệ minh đạt, đắc trí thắng”, trí tuệ thù thắng, trí tuệ viên mãn rốt ráo.

“Công đức thù thắng, đắc phúc thắng”, phước huệ song tu, “phước huệ thù thắng”, siêu thắng, tất cả Thanh Văn, Duyên Giác, chư thiên đều không thể so sánh với họ. “Nên khuyên người đời, tinh cần cầu sanh”. Thế gian cầu không được, đến Thế giới Cực Lạc đều đạt được hết. 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!
Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa: [Tinh Hoa Khai Thị] 
*Trích đoạn : Tịnh Độ Đại Kinh, giải diễn nghĩa : tập, 512