Pháp âm

[Khai Thị]: Vì Sao Bạn Phải Chọn Thế Giới Cực Lạc Vậy?


   

Thứ nhất, do đời nghiệp vãng sanh, tôi có thể mang nghiệp theo.

Thứ hai vãng sanh bất thối.

Thứ ba một đời thành Phật.

Chỉ dựa vào những điều này, tôi liền chọn Tịnh Độ, tôi nhất quyết không thay đổi, nhất quyết không chuyển hướng, giống như Hải Hiền lão hoà thượng chân thật hạ quyết tâm, vạn duyên buông xả, trong tâm chỉ có A Di Đà Phật, ngoại trừ A Di Đà Phật ra, cái gì cũng không có, thật sự là buông bỏ tất cả, đây là người có đại phước báo bậc nhất ở thế gian. Ngẫu Ích đại sư quả thật đã cho chúng ta lòng tin. Chúng ta không còn hoài nghi nữa. Bất kể lỡ gây nên tội nghiệp thế nào, cũng không cần phải lo lắng. Đừng nghĩ đến nó, đừng nhớ đến nó. Chỉ cần niệm A Di Đà Phật, là có thể tiêu trừ tất cả những tội chướng này. Một câu A Di Đà Phật "Tiêu 80 ức kiếp trọng tội sanh tử". Thế thì vì sao bạn không chịu niệm chứ? Niệm càng nhiều càng tốt. Tội nghiệp trong vô lượng kiếp thảy đều bị tiêu trừ sạch sẽ. Phàm là người đến cõi Cực Lạc, A Di Đà Phật không cần gì cả, chỉ cần đầy đủ Tín Nguyện Trì Danh thì liền đi được. Bạn có muốn đi không? Có phải thật muốn đi không? Có thật sự niệm Phật hay không? Phật chỉ kiểm tra bạn ba câu này thôi, nếu đầy đủ ba điều kiện này thì bạn được thông qua, liền đến được Thế Giới Cực Lạc. Tất cả mọi thứ khổ ở Thế giới Ta Bà này, Tây Phương đều không có.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!
(Pháp sư Tịnh Không giảng)