Pháp âm

[Khai Thị]: Trong Kinh Điển Đại Thừa, Đức Phật Nói: Không Ăn Thịt Tất Cả Tất Cả Chúng Sanh, Đây Là Đại Giới Của Nhà Phật.


 

“Chư Phật Bồ Tát, mỗi niệm là giác ngộ tất cả chúng sanh. Chỉ có người giác ngộ, mới thật sự tùy thuận tánh đức, chắc chắn không trái ngược, tánh đức là chân thiện. Tánh người vốn thiện, đây là các bậc cổ nhân ngày xưa nói. Nên chắc chắn không có ác niệm, không có ác khẩu, không có ác hành.

Còn có hành vi này, đặc biệt là ý niệm, còn có ác niệm. Như vậy là sai, là bất thiện, trái với tánh đức. Trái với tánh đức tức là làm ác, văn tự trong kinh cũng thường dùng “ác tác”, ác tác và tác ác cùng một nghĩa. Trong làm ác, điều ác lớn nhất là sát sanh. Nên trong giới luật, bất luận là năm giới, mười giới của tại gia, hoặc là tỳ kheo, tỳ kheo ni, Bồ Tát giới của xuất gia, giới đầu tiên là không sát sanh. Vì sao giới này để đầu tiên? Đó chính là nói, sát sanh là tội ác lớn nhất, đặc biệt là giết người, đó là tội gì? Gọi là nghiệp địa ngục. Quý vị đã tạo nghiệp địa ngục, sẽ chiêu cảm quả báo địa ngục. Tội giết người nặng nhất, kế đến là giết hại súc sanh.

Khi chúng ta chưa học Phật, không hiểu đạo lý này, sát hại không biết bao nhiêu chúng sanh? Không giết người, nhưng giết không ít súc sanh. Chúng ta mỗi ngày ăn thịt đều là sát sinh, không ăn thịt mà ăn cá, cá cũng có sinh mạng. Không thể nói ăn cá là không sát sinh, đều là sát sinh cả, giống loài ở dưới nước. Đứng đầu thủy tộc là Long Vương, quý vị kết oán với họ. Thế nên trong kinh điển đại thừa, đức Phật nói: ”Không ăn thịt của tất cả chúng sanh, đây là đại giới của nhà Phật.” “

 Trích từ: Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa - Tập 454.
Chủ giảng: Pháp Sư Tịnh Không.
Chuyển ngữ: Hạnh Chơn.
Biên tập: Bình Minh.
Thời gian: 14.06.2011.
Địa điểm: Cang Sơn Tịnh Tông Học Hội_Nhật Bản.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 
Xin thường niệm A DI ĐÀ PHẬT, nguyện cầu sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc.