Pháp âm

[Khai Thị]: Thế Giới Cực Lạc là Quê Nhà Của Chúng Ta. Sứ Mệnh Của Chúng Ta Chính Là Cầu Vãng Sanh Về Quê Nhà.


 

Chúng ta là Tịnh tông
_ Tịnh tông là Tịnh độ
_ Tịnh độ là tiếp dẫn đại chúng vãng sanh Tây Phương

Đến được thế giới Cực Lạc rồi mới có thể xem là người một nhà. Hi vọng mọi người cùng cố gắng.

Không nguyện về Tịnh độ, thì không thể xem là người một nhà.

Tịnh độ mới chơn chánh là người một nhà. Cho nên phải chăm chỉ niệm Phật, phải chăm chỉ cầu vãng sanh. Cảm ơn mọi người.

Đến thế giới Cực Lạc sẽ mãi mãi ở cùng nhau.

Hi vọng mọi người nhớ kỹ:
_ Chúng ta có tư tưởng phân biệt, sẽ không thể vãng sanh Tịnh độ. Tổn thất sẽ rất lớn.
_ Chúng ta mãi mãi là người một nhà, mãi mãi đều là người một nhà.
_ Chúng ta chỉ cần sanh về Tịnh độ, chính là người nhà của A Di Đà Phật.
_ Quê nhà của chúng ta chính là Thế Giới Cực Lạc của A Di Đà Phật.
_ Sanh đến Thế Giới Cực Lạc mới được tính, không sanh đến thì không được tính.

Cực Lạc Thế Giới là “hoà hợp đại gia đình an lạc”.

Nhớ rõ, hãy nhớ thật rõ:
_ Bất cứ niềm vui hay nỗi buồn, đều biến mất trước cánh cổng của Thế Giới Cực Lạc.

Điều này rất quan trọng, phải nhớ rõ, đặc biệt phải nhớ rõ:
_ Chúng ta đều là người một nhà, không có sai khác.
_ Đạo tràng này là của toàn thế giới. Người trên toàn thế giới đều có phần.
_ Chúng ta một lòng một dạ niệm A Di Đà Phật, tương lai hết thảy đều vãng sanh Tây Phương, vẫn cứ là người một nhà.

Nhớ kỹ, hãy nhớ kỹ.
Hi vọng mọi người đồng sức - đồng lòng:
_ Thế Giới Cực Lạc là quê nhà của chúng ta.
_ Sứ mệnh của chúng ta chính là “Cầu vãng sanh về quê nhà”.

_ Hãy niệm niệm A Di Đà Phật
_ A Di Đà Phật đến nghinh tiếp.
_ A Di Đà Phật đến đưa tiễn.
_ Thế giới bên này đưa tiễn vãng sanh...
Cứ như vậy mà truyền đăng, truyền đăng tiếp nối đến các người trẻ…

Tiếng niệm Phật của chúng ta có truyền ra ngoài không?
_ Có. Hãy mau gấp niệm, truyền khắp toàn thế giới.

HOÀ THƯỢNG ÂN SƯ TỊNH KHÔNG

Hãy thường niệm Phật - lạy Phật
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT-南無阿彌陀佛-NAMO AMITABHA BUDDHA
Nguyện pháp giới chúng sanh
VÃNG SANH CỰC LẠC QUỐC - BE REBORN IN THE PURE LAND