Pháp âm

[Khai Thị]: Thế Giới Cực Lạc Là Quê Hương Của Chúng Ta.


 

Thế giới Cực Lạc là quê hương của chúng ta, do Đức Phật A-di-đà kiến lập làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Chúng sanh bao gồm thánh nhân cũng như phàm phu.

Chúng sanh phàm phu bao gồm cả thiện và ác - tất cả đều là chúng sanh. Thế giới Cực lạc của Phật A-di-đà được kiến lập để cho tất cả chúng sanh; quyền sở hữu và sử dụng được đăng ký dưới tên của chúng ta. Những điều kiện cần thiết để đến và đạt được quả vị Phật ở đó, Đức Phật A-di-đà đã hoàn thành cho chúng ta rồi. Nó bao hàm trong danh hiệu “Nam-mô A-di-đà Phật”.

Vậy nguyên nhân, hành động hay công đức nào có thể giúp một chúng sanh vãng sanh sang thế giới Cực lạc? Tất cả đều bao hàm trong câu niệm danh hiệu Nam-mô A-di-đà Phật. Danh hiệu này hoàn chỉnh, toàn diện và siêu việt. Nói cách khác, danh hiệu này là viên mãn, bao hàm và siêu việt hơn tất cả công đức của tám mươi bốn nghìn Pháp môn.

Nguyên nhân, sức mạnh và công đức cần thiết để vãng sanh về thế giới Cực Lạc hoàn toàn hàm chứa trong danh hiệu của Đức Phật A-di-đà. Danh hiệu Đức Phật A-di-đà bao hàm đầy đủ công đức cho bất kỳ người nào nguyện sinh về thế giới Cực Lạc để đạt được Phật quả; danh hiệu vốn viên mãn. Vì lý do này, Nam-mô A-di-đà Phật được gọi là “Vạn Đức Hồng Danh".

Đại sư Thiện Đạo nói: "Tất cả những ai xưng niệm danh hiệu sẽ được sanh về thế giới Cực Lạc". Người niệm Phật sẽ được vãng sanh, chắc chắn 100%, ở cõi Tịnh Độ.

Đại sư Thiện Đạo cũng nói: "Vãng sanh chắc chắn nương vào nguyện lực của Phật A-di-đà".  Nương vào bản nguyện của Phật, chúng ta chắc chắn được vãng sanh. Đức Phật A-di-đà đã lập thệ kiến lập thế giới Cực Lạc cho chúng ta. Ngài cũng phát nguyện rằng tất cả chúng sanh đều có thể vãng sanh về  Tịnh Độ bằng cách xưng niệm Vạn Đức Hồng Danh. Đó là lý do tại sao Đại sư Thiện Đạo nói, "Vãng sanh chắc chắn nương vào nguyện lực của Phật A-di-đà". 

Hơn nữa, Đại sư Thiện Đạo nói: "Vì nương vào nguyện lực của Phật A-di-đà, nên dễ dàng được vãng sanh". Sức mạnh của thệ nguyện của Phật A-di-đà khiến người xưng niệm danh hiệu Ngài dễ dàng được vãng sanh.

Ngoài ra, "Nhờ vào nguyện lực của Phật A-di-đà, không ai mà không được vãng sanh".

Người “nguyện vãng sanh về Tịnh Độ của Phật A-di-đà, chỉ cần chuyên xưng danh hiệu Ngài”, cho dù là thánh nhân hay phàm phu, người thiện hay kẻ ác, đều chắc chắn được vãng sanh, không có ngoại lệ. Đó là lý do tại sao Đại sư Thiện Đạo nói: “Dù là người hay trời, thiện hay bất thiện - tất cả đều được vãng sanh, không có bất kỳ sự phân biệt nào ở thế giới Cực Lạc. Tất cả đều không thoái chuyển đến Phật quả”. Lại nữa: “Tất cả chúng sanh, thánh nhân hay phàm phu, nhờ vào nguyện lực của Phật A-di-đà nên đều được vãng sanh. Ở Tịnh Độ, tất cả đều bình đẳng. Tất cả đều không thoái chuyển đến Phật quả”.

Vì vậy, theo lời dạy của Đại Sư Thiện Đạo, tất cả chúng sanh xưng niệm danh hiệu của Phật A-di-đà đều được vãng sanh Tịnh Độ.

Cảm ơn bạn

Nam Mô A Di Đà Phật!
Pháp Sư Huệ Tịnh.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
Nguyên tác: Pháp sư Huệ Tịnh
Người dịch: Đức Nhật