Pháp âm

[Khai Thị]: Sự Được Mất Của Việc Chuyên Tu - Tạp Tu.


   

Đại sư Thiện Đạo nói: 

"Nếu bỏ sự chuyên nhất, mà tu theo tạp hạnh, thì trong một trăm người hiếm có được một, hai người vãng sanh; trong một nghìn người, hiếm có được ba người, năm người vãng sanh."

 Vì sao? Vì: (Pháp Sư Huệ Tịnh)

(1) Vì do tạp duyên làm loạn động, mất chánh niệm.
(2) Vì không phù hợp với bản nguyện của Đức Phật.
(3) Vì trái với lời dạy.
(4) Vì không thuận theo lời Phật.
(5) Vì không hệ niệm tương tục.
(6) Vì ức tưởng gián đoạn.
(7) Vì nguyện chẳng chân thật tha thiết
(8 Vì bị tham, sân, kiến chấp phiền não làm gián đoạn.
(9) Vì không có tâm hổ thẹn sám hối.
(10) Vì chẳng thường nghĩ nhớ báo đáp ân Phật.
(11) Vì có tâm khinh mạn, nên tuy làm các hạnh mà thường phù hợp với danh lợi.
(12) Vì bị tâm nhân ngã che mờ, nên chẳng thân cận, đồng hành cũng thiện tri thức.
(13) Vì thích gần tạp duyên, nên tự chướng ngại chánh hạnh vãng sanh của bản thân và của người khác.

Vì sao? Vì: “Tôi gần đây thấy nghe, tăng tục khắp nơi, có kiến giải và sự tu hành không giống nhau, chuyên tu và tạp tu khác nhau.
Hễ người chuyên tâm nhất ý, thì mười người đều được vãng sanh cả mười; người tạp tu, chẳng chí tâm, thì trong một nghìn người cũng không có được một người vãng sanh”.

 Vậy thế nào là tạp hạnh tạp tu? (Pháp Sư Tịnh Tông)

Nếu cho rằng niệm Phật không đủ để vãng sanh, rồi đem các công đức hành thiện, tụng kinh, ngồi thiền, trì chú… hồi hướng cầu vãng sanh, đây mới gọi là tạp hạnh.

Bạn không nên hiểu sai, nói: “Người chuyên tu niệm Phật không làm việc thiện”, không phải như thế. Họ tùy duyên mà làm việc thiện không có tâm dựa vào công đức hành thiện của bản thân để hồi hướng cầu vãng sanh, mà tâm họ hoàn toàn nương vào danh hiệu Phật A Di Đà để vãng sanh. Tự nhiên như thế, cho nên đây gọi là ‘căn cứ theo bản nguyện của Phật. 

Pháp Sư Huệ Tịnh - 慧淨法師- Dharma Master Huijing
Pháp Sư Tịnh Tông - 淨宗法師 - Dharma Master Jingzong

Hãy thường niệm
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT-南無阿彌陀佛-NAMO AMITABHA BUDDHA

Nguyện pháp giới chúng sanh VÃNG SANH CỰC LẠC QUỐC - BE REBORN IN THE PURE LAND