Pháp âm

[Khai Thị]: Niệm Phật - Thành Phật.


 

 Chư Phật Như Lai, Tổ sư đại đức dạy chúng ta một câu "A Di Đà Phật", tất cả kinh luận, pháp môn đều không thể tiêu hết nghiệp chướng, nhưng niệm Phật có thể tiêu trừ. Thật sự tin tưởng, ý chí tinh thần của chúng ta tập trung vào một câu Phật hiệu, câu Phật hiệu này niệm liên tục, thì không có phiền não, cũng không có tri kiến. Một câu Phật hiệu thật sự đem mọi vọng tưởng, chấp trước phá bỏ đi. Đây là pháp môn tiêu nghiệp chướng bất khả tư nghì.

Nghiệp là gì? Nghiệp là tạo tác, khởi tâm động niệm tức là tạo nghiệp. Khởi tâm động niệm là ý nghiệp, lời nói từ miệng là khẩu nghiệp, động tác (cử động) của thân thể là thân nghiệp. Thân, khẩu, ý tam nghiệp đều đang tạo ác, tạo ác thì làm chướng ngại lòng thanh tịnh. Nếu lấy đề mục của kinh này mà nói, tức đã làm chướng ngại "Vô Lượng Thọ", làm chướng ngại "Trang nghiêm", làm chướng ngại "Thanh Tịnh, Bình Đẳng, Giác". Suốt ngày từ sáng đến tối suy nghĩ lung tung, miệng đầy những lời không đâu vào đâu thì nghiệp chướng làm sao có thể tiêu trừ?

Trong hai đến sáu thời (nhị lục thời trung), cả ngày từ sáng đến tối khởi tâm động niệm, trong lòng tưởng nhớ A Di Đà Phật, miệng niệm A Di Đà Phật, thân lễ bái A Di Đà Phật. Đây gọi là tu hành tam nghiệp, như vậy mới có thể tiêu nghiệp chướng.

Pháp môn niệm Phật đệ nhất thù thắng, tức là trong tâm chỉ nhớ A Di Đà Phật, miệng niệm A Di Đà Phật, thân lễ bái A Di Đà Phật, tam nghiệp đều ở A Di Đà Phật. Nghiệp chướng tự nhiên không hiện tiền, tội chướng cũng được tiêu trừ.

Thiện trong các thiện, thiện nhất không sao qua được một câu sáu chữ hồng danh... Tâm chúng ta dừng ở đây, khẩu cũng dừng ở đây, thân cũng dừng ở đây. Thân, ngữ, ý tam nghiệp đều có thể dừng lại ở sáu chữ hồng danh "Nam Mô A Di Đà Phật" là chí thiện thật sự, quả báo gặt hái được cũng là chí thiện (thiện nhất).

Nghiệp chướng làm sao tiêu trừ? Vọng niệm ít đi, Phật hiệu nhiều rồi, không niệm thì Phật hiệu cũng hiện tiền, đó là nghiệp chướng đã tiêu trừu. Trong tâm thường có Phật hiệu, đó là thiện căn, phước đức hiện tiền. Do đó, phải hiểu được nghiệp chướng khéo léo đi vào vô niệm, đây thật là phương pháp vi diệu.

Nam Mô A Di Đà Phật!
Trích Sách Niệm Phật Thành Phật ( Chương Niệm Phật) 
Chủ giảng: Hòa Thượng Tịnh Không