Pháp âm

[Khai Thị]: Niệm Một Câu Phật Hiệu Tiêu 80 Ức Kiếp Trọng Tội Sanh Tử.


Chí Tâm, phần trước đã nói là nhất Tâm niệm Phật, trong nhất Tâm không có vọng niệm, không có tạp niệm, không có hoài nghi, niệm một danh hiệu Phật được như vậy thì tiêu trừ được tội nặng 80 ức kiếp sinh tử. 

Phật không bao giờ nói dối. Mỗi ngày quý vị đều niệm, niệm đến mấy năm thì tất cả những tội chướng trong Vô Lượng kiếp đều tiêu tan hết, nghiệp chướng tiêu tan rất rõ. 

Tại sao vậy? Thân thể rất nhẹ nhàng, tướng mạo đổi khác, tinh thần phấn chấn, tất cả những thứ đó là tướng tốt, tướng tốt ngay hiện tại.

Tôi đã chứng kiến những cụ già tóc bạc, nghe tôi giảng Kinh họ tin ngay, rồi siêng năng niệm Phật. Niệm được hai, ba năm tóc lại đen, họ vui lắm, mặt mày hớn hở đến tìm tôi: Đầu con đã đen lại rồi đây! 

Liệu có chuyện đó không? Có, tại sao vậy? Cảnh do Tâm hiện. Ngày trước Tâm không thiện, bây giờ Tâm đã thuần Tịnh thuần Thiện, quý vị còn sống lâu, trường thọ.

Bởi vậy 
Sức khỏe hoàn toàn bình phục mà không cần thuốc. Tất cả thuốc trị bệnh bây giờ đều có tác dụng phụ, giả nhiều, thật ít, sợ mắc lừa. Nỗ lực không dùng thuốc, ta tự sức mình để khôi phục sức khỏe.

Việc đầu tiên là tin bản thân  rằng ta cùng với PHẬT A DI ĐÀ không khác, đưa Đức PHẬT A DI ĐÀ vào trong Tâm ta, đổi chỗ Tâm ta thành PHẬT A DI ĐÀ, như thế là mạnh khỏe nhất, không có gì có thể sánh bằng.

PHẬT A DI ĐÀ ở đâu? KINH VÔ LƯỢNG THỌ là PHẬT A DI ĐÀ, bốn mươi tám Nguyện là PHẬT A DI ĐÀ, tam bối Vãng Sanh là PHẬT A DI ĐÀ. Tùy chọn một Pháp môn, rồi thâm nhập từ đó, được lợi ích Công Đức thù thắng không gì sánh bằng, quý vị sẽ nhận được.

CHỦ GIẢNG: PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG 
Trích: "TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA"
Hãy thường niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!