Pháp âm

[Khai Thị]: Lời Vàng Ngọc Của Phật Bổn Sư Thích Ca Nói Về Pháp Môn Niệm Phật: Niệm Phật Là Vua Các Pháp.


 

Chư Phật đã dùng Phật nhãn quán sát khắp mười phương, thấy rõ nghiệp lực chúng sanh lành dữ không đồng đều, thấy thần tướng và cảnh giới của chúng sanh xấu tốt có sai biệt. Nhưng điểm sinh khởi chẳng rời sát na tâm sinh diệt, chổ hội quy cũng không rời sát na tâm sinh diệt. Muốn hàng phục và chuyển biến cái sát na tâm sinh diệt ấy, thì không có pháp nào hơn pháp Niệm Phật.

Diệu Nguyệt cư sĩ, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào có đủ lòng tin, thì chỉ cần chuyên nhất xưng niệm danh hiệu: Nam Mô A Di Đà Phật, suốt cả sáu thời trong ngày và giữ trọn đời không thay đổi, thì hiện tiền chiêu cảm được Y Báo và Chánh Báo của Phật A Di Đà ở cõi Cực Lạc. Lúc lâm chung cố giữ sao cho được mười niệm nối liền nhau, lập tức vào Phổ Đẳng Tam Muội của Đức Phật A Di Đà, được Phật tiếp dẫn về Tịnh Độ Tây Phương, vĩnh viễn xa lìa các đường ác, không còn sanh tử luân hồi..Đó gọi là quả vị Bất Thối Chuyển. Từ lúc ấy nhẫn về sau, vượt qua Thập Địa, chứng được Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Diệu Nguyệt nên biết, đây thật là pháp vi diệu thù thắng đệ nhất mà chư Phật dùng để cứu độ khắp hết thảy chúng sinh. Đây thật là môn tu thích đáng khế hợp mọi căn cơ mà chư Phật dùng để đưa hết thảy muôn loài xa rời nẻo khổ, chứng đắc Niết Bàn tại thế, thành Phật trong một đời. Đây là môn tu Đại Oai Lực, Đại Phước Đức mà chư Phật giúp chúng sinh vượt thắng thân phàm phu, mà thâm nhập cảnh giới chơn thường.

Đây là môn tu Đại Bát Nhã, Đại Thiền Định mà chư Phật làm thuyền bè đưa hết thảy chúng sinh qua thấu bờ bên kia, không còn sinh già bệnh chết, hoàn toàn hưởng dụng pháp lạc. Đây là môn tu Đại Trang Nghiêm, Đại Thanh Tịnh mà chư Phật dùng để đưa hết thảy chúng sinh vào oai nghi, an ổn khoái lạc.

Đây là một môn tu Đại Nhu Hòa, Đại Nhẫn Nhục mà chư Phật giúp hết thảy chúng sinh tu tại giữa khổ, vô thường, mà thành tựu Tri Kiến Phật. Đây là môn tu Đại Bồ Đề, Đại Siêu Việt mà chư Phật dùng làm cứu cánh để giúp hết thảy chúng sanh thành Phật, như Phật, ngay trong một kiếp. Đây là môn tu Đại Từ Bi, Đại Dõng Mãnh mà chư Phật dùng để giúp chúng sinh có được cái Tâm bằng Tâm của chư Phật, có được cái Nguyện bằng Nguyện của chư Phật, mau chóng vượt địa vị phàm phu và tự chứng Pháp Thân từng phần. Lại nữa, trong quá khứ vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp nhẫn lại đến nay, chư Phật cũng chỉ dùng một pháp môn Niệm Phật này để độ khắp chúng sinh.

Trong hiện tại cũng có vô lượng vô biên hằng hà sa chư Phật ở mười phương cũng đang thuyết giảng giáo nghĩa Niệm Phật này để rộng cứu vớt chúng sinh.

Trong đời vị lai, tất cả các chư Phật nếu muốn cứu vớt hết mọi chúng sinh, thì cũng phải do nơi Pháp Niệm Phật này. Do đó mà Như Lai bảo rằng: “Niệm Phật là vua của các Pháp".

Này Diệu Nguyệt cư sĩ, hãy một lòng tin nhận lời dạy của Như Lai, hãy ghi nhớ kỹ lời dạy của Như Lai, hãy thực hành theo lời dạy của Như Lai, và hãy chứng đắc pháp nhẫn tối tôn tối diệu đệ nhất mà Như Lai đã ban cho. Vì sao vậy, vì pháp của Như Lai là chân thật, là giải thoát, là an vui, là thuận theo sở cầu nguyện của mọi chúng sanh. Vì Pháp của Như Lai là vắng lặng, không dính mắc, vô cấu nhiễm, thuận theo tình và tưởng của chúng sinh mà vẫn giúp chúng sinh thành tựu địa vị Phật Đà, không bị hư hoại, cho nên chẳng cần phải chán ghét lìa bỏ thế gian, ở trong chổ ràng buộc mà tâm vẫn tự tại, thọ dụng pháp lạc, và sau khi lâm chung được vãng sinh về cõi Phật A Di Đà.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
TRÍCH: KINH NIỆM PHẬT BA-LA-MẬT.
XIN THƯỜNG NIỆM NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!