Pháp âm

[Khai Thị]: Làm Thiện Tích Đức Đủ Lâu Thì Tội Chướng Có Thể Tự Nhiên Hóa Giải, Thân Tâm Trong Sạch Như Xưa.


 

Người đời nay động tay nhấc chân đều rơi vào hố sâu hầm kín, dẫy đầy nguy hiểm, thế mà vẫn điềm nhiên không biết sợ sệt, một khi nghiệp báo đã đến, tay chân cuống cuồng, khác nào như con cua rơi vào chảo nước sôi, lúc ấy mới than khóc thì sao còn kịp nữa?

Xin rộng khuyên hết thảy mọi người, nên sớm tự rõ biết "nhân quả thiện ác", hết lòng sợ sệt "quả báo xấu ác", hết lòng hổ thẹn "những việc bất thiện", khởi tâm dũng mãnh đối trước chư Phật và Bồ Tát, mỗi mỗi sự việc lỗi lầm đều thành tâm sám hối.

Được như vậy thì tội từ nơi tâm xấu ác sinh khởi, ắt cũng sẽ theo tâm chí thành sám hối mà diệt mất. Làm thiện tích đức đủ lâu thì tội chướng có thể tự nhiên tiêu diệt, thân tâm trong sạch như xưa.

Nếu muốn siêu việt ra khỏi ba cõi, cần phải phát khởi thệ nguyện Bồ Tát, nguyện trong đời tương lai sẽ cứu độ cho hết thảy chúng sanh, đối với tất cả những chúng sanh nào mắc phải tội báo của nghiệp chướng, đều dùng phương tiện cứu thoát, khiến cho họ được hóa sinh từ hoa sen nơi cõi Tịnh độ, không phải chịu cảnh tù ngục ở trong thai mẹ.

Phát tâm như thế thì không chỉ tiêu trừ tất cả nghiệp chướng xấu ác, mà còn được vô lượng phước báu. Cho nên trong kinh Niết-bàn có dạy rằng: “Ví như bông vải, dù có đến ngàn cân, giá trị cũng không thể sánh bằng chỉ một cân vàng ròng. Lại ví như giữa dòng nước sông Hằng mà đổ xuống một bát muối, thì nước sông hoàn toàn không thể có vị mặn.” Đối với tâm Bồ-đề cứu độ hết thảy chúng sinh, thì bao nhiêu nghiệp chướng cũng đều không thể làm cho vấy bẩn.

___Ấn Quang Đại Sư___
Xin thường niệm "A Di Đà Phật"