Pháp âm

[Khai Thị]: Làm Sao Để Biết Được Lúc Nào Thì Thân Bằng Quyến Thuộc Mới Rời Khỏi Ác Đạo?


     Nếu quý vị thật sự phát tâm muốn cứu độ cho thân bằng quyến thuộc và những người đã mất này vĩnh viễn lìa khỏi ác đạo, thì quý vị cần phải chân thật mà niệm Phật, đồng thời phải có tâm kiên cố không dãi đãi lười biếng. 
  
  Trong cuộc sống hằng ngày, dẫu cho có bận rộn đến đâu đi nữa thì quý vị cũng nên dành thời gian để mà niệm Phật. Bởi vì quý vị niệm Phật đây là vì ai? Là vì muốn giúp đỡ tất cả thân bằng quyến thuộc trong hiện đời và cả trong những đời quá khứ đã qua. Quý vị phải biết rằng, công đức này vô cùng to lớn. 
  
  Khi niệm Phật, quý vị hãy buông xả toàn bộ thân tâm thế giới bên ngoài, dùng tấm lòng chân thành, thanh tịnh, từ bi mà niệm, đồng thời kết hợp với tâm niệm báo ân mà niệm Phật. Được như thế thì việc niệm Phật của quý vị mới mong có được kết quả tốt đẹp, đối với ông bà tổ tiên, cha mẹ quyến thuộc của quý vị mới có được lợi ích thật sự. 
  
  Đến đây có người thắc mắc rằng: "Làm sao để biết được lúc nào thì thân bằng quyến thuộc mới rời khỏi ác đạo?". Xin thưa rằng: "Ngay lúc quý vị phát tâm chân thành niệm Phật thì họ đã lập tức rời khỏi ác đạo". 
  
  Bởi vì nếu việc niệm Phật của quý vị là chân thật không có giả dối thì liền được cảm ứng, chứ không phải chờ đến lúc quý vị niệm Phật đạt đến công phu thành khối thì họ mới được siêu thoát. 
  
  Tuy nhiên nếu công phu của quý vị đã đạt đến thành khối, đây gọi là đã chứng "Tiểu quả" thì nhờ vào phước báo này mà họ có thể sanh lên Thượng Thiện Đạo gồm có: Cõi Trời và A Tu La. Trường hợp nếu công phu của quý vị không ngừng nâng cao, thì thân bằng quyến thuộc của quý vị dựa vào phước báo này mà không bao giờ trở lại ác đạo nữa. 
  
  Công phu niệm Phật của chúng ta một khi thành tựu thì chẳng những thân bằng quyến thuộc đời này được độ, mà những thân bằng quyến thuộc nhiều đời trong quá khứ mà chúng ta không biết hoặc không nhớ đến họ, họ cũng theo đó được siêu độ. Nghĩ đến việc này nếu chúng ta không nỗ lực niệm Phật thì quả thật rất có lỗi đối với ông bà cha mẹ, thân bằng quyến thuộc của chúng ta lắm. 
  
  Chúng ta cần phải luôn mang tâm "Tri ân báo ân" để mà niệm Phật. Chính cái tâm này sẽ là động lực mạnh mẽ thúc đẩy chúng ta tinh tấn dõng mãnh không ngừng. Hôm nay họ bị kẹt trong tam ác đạo không có khả năng tự cứu thoát chính mình nên họ hoàn toàn trông cậy vào chúng ta, những người hiểu Phật Pháp, hiểu giáo lý, chân thật y giáo phụng hành không những có thể cứu thoát họ ra khỏi khổ hải, mà mọi tai kiếp hiện nay trên thế giới theo đó cũng được hoá giải, thế giới có thể đạt đến quốc thái dân an như lời Phật nói. 
  
  Cho nên, chúng ta niệm Phật không phải là vì chính mình, mà là vì thân bằng quyến thuộc, vì tất cả chúng sanh. 
        HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG.
        Xin Thường Niệm: A DI ĐÀ PHẬT 
        NGUYỆN TINH TẤN TU HÀNH CẦU SANH TỊNH ĐỘ _(())_
        HOAN NGHÊNH CHIA SẺ, RỘNG KẾT THIỆN DUYÊN _(())_