Pháp âm

[Khai Thị]: Không Nên Khing Thường Những Người Làm Ác - Đối Với Súc Vật Chúng Ta Cũng Nên Tôn Trọng


   

  Trương Thiện Hoà, là một tay đồ tể, suốt đời mổ trâu, bán thịt trâu, khi sắp lâm chung thấy rất nhiều người đầu trâu đến đòi mạng, lúc đó quá khiếp sợ. Những con trâu bị giết đang ở trước mặt đòi mạng. Anh ta kêu cứu thật lớn, duyên của anh ta quá tốt, gặp ngay một vị sư ngang qua nhà, nghe tiếng kêu cứu trong nhà, sư bèn vào xem. 

Thấy người kia đang kêu cứu, nhìn quanh sư thấy toàn là người đầu trâu, sư bèn châm một bó hương rồi đưa cho anh ta, bảo nhanh niệm Nam mô A Di Đà Phật, anh ta lập tức niệm Nam mô A Di Đà Phật, niệm được mấy tiếng A Di Đà Phật, anh nói với sư: 

Những người đầu trâu biến mất hết cả, Phật A di đà đến dẫn con đi rồi. Quí vị nói anh này chứng được phẩm vị nào ? Rõ ràng, không một chút sai lầm, nếu không phải là người có thiện căn phước đức từ đời trước, thì không thể gặp được. 

Vì thế việc nhất tâm lúc đó của anh ta, khả năng là lí nhất tâm, nếu là lí nhất tâm anh ta sẽ được thượng phẩm thượng sanh. Nếu là sự nhất tâm anh ta sẽ được trung phẩm thượng sanh, anh ta không thể là hạ bối, tức là hạ tam phẩm, chắc chắn không phải. 

Chúng ta muốn đạt đến trung bối thượng sanh cũng không phải dễ, anh ta một lúc mà được ngay. Vì vậy mỗi niệm đều là tâm, mỗi niệm đều ứng hợp chân tâm, mỗi niệm đều là Phật. Mười niệm lúc sắp lâm chung như thế đã ứng hợp lí nhất tâm, vì vậy mà hết tội, được vãng sanh. 

Hết tội, được vãng sanh là thành Phật rồi ! Người tội diệt, được vãng sanh là những ai ? Đó là những người thượng phẩm thượng sanh. Chuyện này là có thật, không phải hư dối, chúng ta phải nắm vững, phải hiểu rõ. 

Khi hiểu rõ những chuyện như thế, thì chúng ta không còn coi thường bất cứ một ai, có thể khi lâm chung người đó sẽ giống ông Trương Thiện Hoà, họ được vãng sanh thượng thượng phẩm. 

Khi đến thế giới Cực lạc, cấp bậc chúng ta khác họ nhiều lắm, không những không khinh thường những người làm ác, mà đối với súc vật chúng ta cũng tôn trọng, không dám khinh những loài như côn trùng sâu kiến, có thể sau này khi được làm người, chúng sẽ thành Phật trước chúng ta. 

Cần tôn trọng ! Cần bảo vệ mạng sống, đấy gọi là tích chứa công đức, có ích rất lớn với bản thân ta.


Nam Mô A Di Đà Phật!
Hòa Thượng Tịnh Không.
(Những Lời Khai Thị Của Hòa Thượng Tịnh Không)