Pháp âm

[Khai Thị]: Khi Niệm Phật Hồi Hướng, Tâm Lượng Càng Lớn Thì Công Đức Càng Lớn.


   

Đại sư Ấn Quang khai thị:Tâm hồi hướng phát nguyện là đem công đức niệm Phật của mình hồi hướng đến tất cả chúng sanh trong pháp giới đều vãng sanh về Tây Phương; nếu có tâm như vậy, thì công đức vô lượng. Nếu chỉ vì chính mình mà niệm, thì tâm lượng nhỏ hẹp, nên công đức cũng nhỏ hẹp. Ví như một ngọn đèn sáng thì chỉ có ánh sáng của một ngọn đèn; nếu chịu thắp sáng cho những ngọn đèn khác, thì có ánh sáng của trăm ngàn vạn ức vô lượng vô số ngọn đèn sẽ không thể nào rõ hết được, mà ngọn đèn ban đầu vẫn không tổn thất gì. Người đời không rõ nghĩa này, nên chỉ biết tự tư tự lợi, không muốn người khác có được lợi ích. Niệm Phật và hồi hướng, không thể bỏ quên việc nào cả. Hồi hướng là tín nguyện được phát ra từ miệng. Nhưng hồi hướng chỉ thích hợp lúc công phu tối, và sau khi tụng kinh niệm Phật trong ngày xong. Niệm Phật thì phải từ sáng đến tối không gián đoạn, chỉ cần trong tâm mình có ý niệm nguyện cầu vãng sanh, tức là luôn luôn hồi hướng. -

Nam Mô A Di Đà Phật!
Trích “Ấn Quang Đại Sư Văn Sao Tinh Hoa Lục”

-Cẩn dịch: Diệu Hiệp.