Pháp âm

[Khai Thị]: Dù Đi Xa Ngàn Dặm Cũng Không Bằng Niệm Một Câu A Di Đà Phật.


  

Vì sao hằng ngày nói tới nói lui Nhuận Đức cũng chỉ là khuyên người niệm Phật. Vì nếu không niệm Phật thì như cây mất gốc. Cây một khi đã  mất gốc rồi thì dù cành lá hoa quả có sum suê thì cây cũng sớm héo úa mà chết. 

Dù cho có tan nhà nát cửa, trời long đất lở, núi sập, trời sập cũng chỉ ôm chặt câu Phật hiệu mà niệm tới cùng. Vì chỉ có ngoại cảnh tác động mới biết hoàn cảnh bên ngoài là ảo mộng. Ngoại cảnh dù ra sao cũng không thể áp đặt được chúng ta vì tâm người tu Tịnh Độ đã cắm chặt vào câu Phật hiệu. 

Cả đời sống thì cả đời niệm Phật chẳng cần học hỏi gì thêm nữa. Hoàn cảnh sống vẫn giữ nguyên không được đá đổ nhưng tâm thì đã ở cảnh giới của cõi Cực Lạc. 

Nếu quý vị dùng thân này chỉ như là phương tiện để nương theo hoàn cảnh sống giả tạm và duy trì niệm Phật đến cùng thì tiến tu rất nhanh. Vì mọi thứ là giả chỉ có niệm Phật là thật thì không việc gì là không vượt qua được. 

Trích lời Thầy Thích Nhuận Đức 
Xin thường niệm A Di Đà Phật