Pháp âm

[Khai Thị]: Chết Rồi Sẽ Rất Khủng Khiếp.


 

Tuyệt đối không phải là nói: "Một khi đã chết là hết". Chết rồi thì cái gì cũng không còn, nếu như thật sự mà chết rồi là hết, vậy thì chúng ta không cần phải học Phật, mà chân tướng sự thật là: 
_"Chết rồi sẽ rất khủng khiếp"! 

Đây là lời thật. Tôi nói những lời này ở trên giảng đài, đã giảng mấy mươi năm rồi. Sau khi chết thì không có cách để cứu, phải nên nhân lúc hơi thở còn chưa đoạn dứt, quay đầu vẫn còn kịp. 

Phật độ chúng sanh ở trên Kinh luận nói rất hay, trong sáu cõi vì sao Phật lại thị hiện làm Phật ở nhân gian? Vì sao, trong năm cõi còn lại, đều không thể thị hiện làm Phật vây? Đây là nói rõ trong cõi người tuy là khổ, nhưng dễ quay đầu. Cõi Trời vui nhiều khổ ít, rất khó giác ngộ! Đây cũng chính là nói: "Phú quý học Đạo nan", trong Tam đồ thì lại quá khổ, không có tâm tình gì để học Phật được, cho nên Phật độ họ cũng rất khó khăn. Duy chỉ có cõi người, khổ nhiều, vui ít nhưng tương đối dễ dàng giác ngộ, dễ dàng tiếp nhận giáo huấn của Phật. 

Chúng ta, nhất định phải hiểu được, chân tướng sự thật của nhân gian, thân người khó được, mà dễ mất. Trong lục đạo có được thân người là vô cùng không dễ dàng, trên Kinh luận có rất nhiều thí dụ Phật Pháp khó nghe. Nghe Phật Pháp quan trọng nhất là, chính mình phải có cái tâm hiếu học chân thật. Vì sao vậy? Chân thật có tâm hiếu học, là chính mình có thể cảm Phật, Bồ Tát liền có ứng. Phật ở trên Kinh nói: "Phật thị môn trung bất xả nhất nhân", vấn đề này là thật. Chúng ta không có thật tâm để học, thì Phật, Bồ Tát không đến. Bạn dùng vọng tâm để học Phật, hư tình giả ý để học Phật, thì không thể nào cảm ứng với Phật Bồ Tát, cảm ứng với ai vậy? Là cảm ứng với yêu ma, quỷ quái! Yêu ma quỷ quái sẽ biến thành hình tượng của Phật, Bồ Tát để đến dụ hoặc bạn, là giả Phật chứ không phải là Phật thật. Chân tâm thì cảm ứng được Phật thật, còn vọng tâm thì cảm ứng đuọc Phật giả, cái thời đại này con người đều là hư tình, giả ý cho nên cảm ứng Phật, Bồ Tát thị hiện đều là Ma Vương Ba Tuần biến hiện ra. 

Trên Kinh Lăng Nghiêm nói: "Tà sư thuyết Pháp như cát sông Hằng". Những tà sư này cũng khoác áo cà sa, cũng là mang tướng Tỳ Kheo xuất gia, nhưng họ là ai vậy ? Là yêu ma quỷ quái, họ dạy cho bạn tạo nghiệp, dẫn dắt bạn đi vào trong tam đồ, họ làm là   những sự việc này. Chúng ta là phàm phu mắt thịt không thể nhận biết được. Trên Kinh Lăng Nghiêm nói là 50 loại ấm ma, các vị đọc qua thì sẽ biết. 

Cảnh giới của ma thì phàm phu chúng ta, nhất định không thể nào nhận biết ra được, đó là ma cảnh, tuyệt đại đa số mọi người, đều xem cảnh giới đó là cảnh giới Phật, cho rằng là Phật thật. Bạn không đọc Lăng Nghiêm, thì bạn sẽ không hiểu được những sự tình này. Cho nên, Thich Ca Mâu Ni Phật chỗ thuyết hết thảy Pháp, tương lại bộ Kinh đầu tiên bị tiêu diệt, chính là Kinh Lăng Nghiêm, vì sao mà bộ Kinh đầu tiên, bị tiêu diệt  là Kinh Lăng Nghiêm vậy? Ngày trước khi tôi học giảng Kinh với Lý Lão Sư, chủ tu chính là Kinh Lăng Nghiêm. 

Trong bộ Kinh này, tôi đã có sự thể hội rất sâu sắc. Bộ Kinh này nếu như lưu lại ở thế gian, thì ma sẽ không được thuận lợi, đối với ma mà nói, đây là chướng ngại lớn nhất, chúng ta có cái năng lực phân biệt, phân biệt thế nào là Phật, thế nào là ma. Kinh Lăng Nghiêm chính là tiêu chuẩn lúc trước tôi đã giảng qua Kinh Lăng Nghiêm, tôi nói Kinh Lăng Nghiêm là kính chiếu yêu. Kinh Lăng Nghiêm không còn nữa, Kinh Lăng Nghiêm bị tiêu diệt rồi, thì ma sẽ rất thuận tiện, vì bạn không thể nhận ra, bạn nhất định sẽ xem họ là Phật, Bồ Tát.  Bạn cùng họ tu học, tương lai sẽ đi vào ba đường ác, đều biến thành ma tử, ma tôn. Cho nên Kinh Lăng Nghiêm sẽ bị diệt trước tiên, trên Kinh Pháp Diệt Tận  Phật nói Kinh Vô Lượng Thọ sẽ bị diệt sau cùng. 

Hết thảy Phật Pháp bị diệt tận, thì một câu Danh hiêu A Di Đà Phật này, vẫn còn có thể cứu độ vô lượng chúng sanh vãng sanh Tịnh Độ. Chúng ta phải hiểu rõ cái đạo lý này, phải hiểu được cái đạo lý này, còn chút hơi thở thì quay đầu vẫn còn kịp, đợi đến khi chết thì  không còn kịp nữa rồi, khi bạn chết thì bạn không quay đầu được, huống hồ là những người khi sắp lâm chung, có mấy người đầu óc còn tỉnh táo, bạn có thể đảm bảo chắc chắn, khi bạn ra đi đầu óc bạn vẫn còn tỉnh táo hay không? Đầu óc không tỉnh táo thì không thể vãng sanh, đầu óc mà tỉnh táo khi lâm chung, một niệm sau cùng là A Di Đà Phật thì vẫn có thể vãng sanh. Bạn có nắm chắc được, bảo đảm được, khi bạn chết đầu óc bạn vẫn tỉnh táo hay không? Nếu như bạn không có cái lòng tin này, vậy thì ngay từ bây giờ, phải nỗ lực đoạn hết thảy ác, tu hết thảy thiện, vì đời kiếp sau mà suy nghĩ đây là người thông minh, đây là người chân thật có trí huệ.

_Được rồi hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi.

Nam Mô A Di Đà Phật!
Tài Liệu Tham Khảo:HT.Tịnh Không Ân Sư
Xin Thường Nhớ Phật-Niệm Phật Phát Nguyện Vãng Sanh 
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật