Kinh tạng

[NGHI THỨC TỊNH TÔNG]: Mông Sơn Thí Thực


 

 

Pháp cúng thí này, đối tượng thọ nhận đồ cúng thí là loài ngạ quỷ. Ngạ quỷ là những loài quỷ đói khát đi lang thang không nơi nương tựa. Và cũng không có ai cúng thí cho ăn. Kinh diễn tả các loài này, bụng to như cái trống, cổ họng nhỏ như cây kim. Đó là hậu quả của lòng tham lam bỏn xẻn keo kiết. Cúng thí, với mục đích là để cầu siêu độ cho chúng mau được siêu thoát và cũng để tưởng niệm đến người đã chết. Việc cúng thí này, đã có từ thời đức Phật còn tại thế. Duyên do có ra là, do Ngài A Nan trong khi nhập định trong rừng, Ngài thấy một con ngạ quỷ (tên là Diệm Khẩu) hình dáng của nó thật đáng ghê sợ. Ngài hỏi nguyên do vì sao ngươi có thân hình xấu xí thật đáng ghê sợ khủng khiếp như thế? quỷ liền cho biết là do đời trước có tâm tham lam keo kiết bỏn xẻn, nên phải bị đọa vào loài quỷ đói khát như thế này. Đồng thời, ngạ quỷ đó còn cho Ngài A Nan biết là trong vòng ba ngày nữa là Ngài sẽ chết. Vì quá sợ hãi, Ngài A Nan liền đến bạch Phật cầu xin cứu độ. Nhân đó, Đức Phật mới nói Kinh Diệm Khẩu và pháp thí thực cho Ngài A Nan nghe. Phật dạy, nếu như ông có thể bố thí thực phẩm ăn uống cho các loài ngạ quỷ, thì ông chẳng những không đọa vào đường ấy mà còn tăng thêm tuổi thọ và được các loài quỷ thần thường ủng hộ gặp được nhiều sự an lành.

Tải Về