Kinh tạng

Nghi Thức Phóng Sanh


NGHI THỨC PHÓNG SANH

 Sám Hối & Tự Quy Y

Nam Mô A Di Đà Phật!
Kính xin chư vị chúng sanh có nhân duyên được phóng sanh ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi Sám Hối & tự quy y Tam Bảo:

SÁM HỐI

Con xưa đã tạo bao ác nghiệp.
Đều do vô thủy tham sân si.
Bởi thân khẩu ý phát sinh ra.
Hết thảy con nay nguyện sám hối.

Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát
(2 lần)

Con xưa đã tạo bao ác nghiệp.
Đều do vô thủy tham sân si.
Bởi thân khẩu ý phát sinh ra.
Hết thảy con nay nguyện sám hối.

Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma... Ha.... Tát.

TAM QUY Y

Chúng Sanh tự quy y Phật
Chúng Sanh tự quy Y Pháp
Chúng Sanh tự quy y Tăng
(3 lần).

Chúng Sanh Quy Y Phật không đọa địa ngục,
Chúng Sanh quy Y Pháp không đọa ngạ quỷ,
Chúng Sanh quy Y Tăng không đọa bàng sanh
(3 lần)

Niệm Phật: A Di Đà Phật.... A Di Đà Phật ( Càng nhiều, càng tốt) 
 -Sau đó thả loài vật phóng sanh.

HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC CHO CHÚNG SANH ĐƯỢC PHÓNG SANH

Nam Mô A Di Đà Phật!
 Chúng con nguyện đem công đức tu tập và làm các việc thiện lành trọn đời chúng con hồi hướng cho tất cả chúng sanh, chúng con đang phóng sanh, đã phóng sanh và sẽ phóng sanh. Nguyện cho chư vị nương theo công đức này, tiêu trừ nghiệp chướng, phát lòng Bồ Đề, vâng theo lời Phật dạy, buông bỏ ghét thương, xả bỏ ân oán, chán lìa Ta Bà, Cầu Sanh Tịnh Độ, cùng nhau niệm Nam Mô A Di Đà Phật, để được vãng sanh Cực Lạc, một đời thành Phật, phổ độ chúng sanh.
Nam Mô A Di Đà Phật!

HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC PHÓNG SANH

Nam Mô A Di Đà Phật

Chúng con nguyện đem công đức phóng sanh này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong pháp giới, cho oan gia trái chủ trong vô lượng kiếp của chúng con và của tất cả chúng sanh, cho các bậc ân sư tôn trưởng, cửu huyền thất tổ, cha mẹ, anh em, chồng vợ con thân bằng quyến thuộc còn sống hay đã quá vãng , hiện đời và trong vô lượng kiếp.

Hồi hướng cầu siêu cho chư vị... Pháp danh...
Hồi hướng cầu an, cầu tiêu tai giải nạn, giải oan gia trái chủ cho Phật tử... Pháp danh...

Nguyện cho chư vị nương theo công đức này, tiêu trừ nghiệp chướng , phát lòng Bồ Đề, vâng theo lời Phật dạy, buông bỏ ghét thương, xả bỏ ân oán, chán lìa Ta Bà, cầu sanh Tịnh Độ, cùng nhau niệm Nam Mô A Di Đà Phật, để được vãng sanh nước Cực Lạc, một đời thành Phật, phổ độ chúng sanh.

Nam Mô A Di Đà Phật.