Kinh tạng

[HƯỚNG DẪN]:Nghi Thức Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Toàn Tập.


 Thoạt nhìn, dễ hiểu lầm đây chỉ là một thứ khóa tụng nhằm hồi hướng cho các vong linh sau khi Phật thất viên mãn. Thế nhưng, càng đọc kỹ, càng thấy mỗi một lời khai thị trong bản pháp sự khoa nghi này đúng là kim chỉ nam cho người tu Tịnh Độ. Càng đọc, chúng tôi càng nhận thấy tư tưởng của Trung Phong quốc sư qua những lời khai thị hoàn toàn nhất quán với tư tưởng của lịch đại tổ sư Tịnh tông. Dường như, trong các trước tác, ngài Ngẫu Ích chịu ảnh hưởng của ngài Trung Phong rất nhiều, nhưng do kiến văn thô lậu, hữu hạn, chúng tôi không dám đoan chắc điều này. So với tác phẩm Tịnh Độ Sám Nguyện của ngài Tuân Thức, ý nghĩa, văn chương, khai thị, thứ tự tác pháp của Tam Thời Hệ Niệm đều vượt trội. Nhất là trong pháp sự này, đối tượng quy kính hoàn toàn chuyên nhất nơi Tây Phương Tam Thánh, không lễ bái quá nhiều danh hiệu thập phương chư Phật, Bồ Tát, Thanh Văn Tăng như trong Tịnh Độ Sám Nguyện, khiến tư tưởng “nhất tâm chuyên niệm, hồi hướng phát nguyện vãng sanh” của Tịnh tông càng được củng cố mạnh mẽ, người hành trì cũng dễ chú tâm hơn. 

 

I.THƯỢNG CÚNG

 

BÀN CHÁNH THƯỢNG CÚNG

BÀN DƯỢC SƯ

BÀN ĐỊA TẠNG

II. ĐỆ NHẤT PHÁP SỰ

 

BÀN CHÁNH ĐỆ NHẤT

BÀN ĐỊA TẠNG

III. ĐỆ NHỊ PHÁP SỰ

 

BÀN CHÁNH ĐỆ NHỊ

BÀN ĐỊA TẠNG

IV. ĐỆ TAM PHÁP SỰ

BÀN CHÁNH ĐỆ TAM

BÀN ĐỊA TẠNG

BÀN TIÊU DIỆN ĐẠI SỸ

 

KINH PHÁP KHÍ TRỐNG TAM THỜI

BÀI TÁN TẬP PHÁP KHÍ:

KINH PHÁP KHÍ PDF

 

 

Hướng dẫn viết bài vị Cầu siêu và Cầu an

Quý vị viết
– SỚ CẦU AN CHO GIA ĐÌNH,
– CẦU SIÊU CHO THÂN NHÂN ĐÃ QUÁ VÃNG,
– CẦU HÓA GIẢI OAN GIA TRÁI CHỦ
– và CẦU SIÊU CHO LỊCH ĐẠI TỔ TIÊN
xin làm theo hướng dẫn và lấy mẫu các bài vị tiếng Việt sau đây:

Lưu ý trước khi điền sớ:
– Để góp phần lợi lạc cho quý Phật tử viết sớ và cho Vong linh mà quý vị viết vào Bài vị. Khi viết bài vị, quý vị cần phải có tâm cung kính vì đây là Huệ mạng của mỗi một Vong linh. Trước khi viết Bài vị ta nên niệm Phật 10 lần, mỗi lần 10 câu. Quán tưởng Vong linh được mời sẽ về tham dự và được lợi ích lớn trong Pháp hội. Mỗi một ô nhỏ chỉ ghi một danh tên, không được ghi chung 2 hay 3 danh tên.
– Nếu quý vị muốn in ra tại nhà và đem tới Pháp hội thì bài vị in hay viết ra nên để phẳng phiu, không nên gấp hay cuộn lại, cho vào phong bì khổ A4 để nơi sạch sẽ và tôn kính.

– Bài vị Cầu Siêu bằng giấy mầu vàng, bài vị Cầu An bằng giấy màu đỏvì đây là theo quy định của Tịnh Tông Học Hội.

Cầu An:
Ban Mau Cau An – 消 災 牌 位

Cầu Siêu:
Bai Vi Cau Sieu 往生牌位_wangsheng

Ban Cau Giai Oan Gia Trai Chu 歷刧怨親_leijieyuanqin

Cau sieu Lich Dai To T ien – 歷代宗親牌位_lidaizongqin

Bai vi cau sieu tho dia than – 地基主牌位 – 土地神

 

SỚ VĂN

 

Tải Sớ Văn Word

 

- Thỉnh Liên Vị

 

- Hướng Dẫn Nghi Thức Dẫn Lễ.