Kinh tạng

[HƯỚNG DẪN]: NGHI THỨC CỘNG TU NIỆM PHẬT TỊNH TÔNG HỌC HỘI


 

 

 

 

NGHI THỨC CỘNG TU NIỆM PHẬT

(Tịnh Tông Học Hội)


 

TÁN LIÊN TRÌ


Liên trì hải hội. Di Đà Như Lai Quan Âm Thế Chí Tọa Liên Đài. Tiếp dẫn Thượng Kim Giai. Đại Thệ Hoằng Khai. Phổ nguyện Li Trần Ai. Nam Mô Liên Trì Hải Hội Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần)

Đại chúng cùng t
án:
Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. (3 lần)

 

PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ KINH
 
Như thị ngã văn: Nhứt thời Phật tại Xá Vệ quốc, Kỳ Thọ Cấp Cô Độc viên, dữ đại Tỳ kheo Tăng, thiên nhị bá ngũ thập nhơn câu, giai thị đại A La Hán, chúng sở tri thức:
 
Trưởng lão Xá Lợi Phất. Ma Ha Mục Kiền Liên, Ma Ha Ca Diếp, Ma Ha Ca Chiên Diên. Ma Ha Câu Hy La, Ly Bà Đa, Châu Lợi Bàn Đà Dà, Nan Đà, A Nan Đà, La Hầu La, Kiều Phạm Ba Đề, Tân Đầu Lô Phả La Đọa, Ca Lưu Đà Di, Ma Ha Kiếp Tân Na, Bạc Câu La, A Nậu Lâu Đà, như thị đẳng chư đại đệ tử, tinh chư Bồ Tát Ma Ha Tát. Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử, A Dật Đa Bồ Tát, Càn Đà Ha Đề Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát, dữ như thị đẳng chư đại Bồ Tát, cập Thích Đề Hoàn Nhơn đẳng, vô lượng chư thiên đại chúng câu.
 
Nhĩ thời Phật cáo trưởng lão Xá Lợi Phất: "Tùng thị Tây phương quá thập vạn ức Phật độ, hữu thế giới danh viết Cực Lạc, kỳ độ hữu Phật hiệu A Di Đà, kim hiện tại thuyết pháp".
 
Xá Lợi Phất! Bỉ độ hà cố danh vi Cực Lạc? Kỳ quốc chúng sanh vô hữu chúng khổ, đản thọ chư lạc, cố danh Cực Lạc. Hựu Xá Lợi Phất, Cực Lạc quốc độ, thất trùng lan thuẫn, thất trùng la võng, thất trùng hàng thọ, giai thị tứ bảo, châu tráp vi nhiễu, thị cố bỉ quốc, danh vi Cực Lạc.
 
Hựu Xá Lợi Phất! Cực Lạc quốc độ, Hữu thất bảo trì, bát công đức thủy, sung mãn kỳ trung, trì để thuần dĩ, kim sa bố địa. Tứ biên giai đạo, kim ngân, lưu ly, pha lê hiệp thành, thượng hữu lâu các, diệt dĩ kim ngân, lưu ly, pha lê, xa cừ, xích châu mã não, nhi nghiêm sức chi. Trì trung liên hoa, đại như xa luân, thanh sắc thanh quang, huỳnh sắc huỳnh quang, xích sắc xích quang, bạch sắc bạch quang, vi diệu hương khiết.
 
Xá Lợi Phất, Cực Lạc quốc độ, thành tựu như thị công đức trang nghiêm.
 
Hựu Xá Lợi Phất! Bỉ Phật quốc độ, thường tác thiên nhạc, huỳnh kim vi địa, trú dạ lục thời, vũ thiên mạn đà la hoa, kỳ độ chúng sanh, thường dĩ thanh đáng, các dĩ y kích, thịnh chúng diệu hoa, cúng dường tha phương, thập vạn ức Phật, tức dĩ thực thời, hoàn đáo bổn quốc, phạn thực kinh hành.
 
Xá Lợi Phất! Cực Lạc quốc độ, thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Phục thứ Xá Lợi Phất! Bỉ quốc thường hữu, chủng chủng kỳ diệu, tạp sắc chi điểu: Bạch hạc, Khổng tước, Anh vũ, Xá lợi, Ca lăng tầng già, Cộng mạng chi điểu, thị chư chúng điểu trú dạ lục thời, xuất hòa nhã âm, kỳ âm diễn xướng, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, như thị đẳng pháp, kỳ độ chúng sanh, văn thị âm dĩ, giai tất niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.
 
Xá Lợi Phất! Nhữ vật vị thử điểu, thiệt thị tội báo sở sanh. Sở dĩ giả hà? Bỉ Phật quốc độ, vô tam ác đạo. Xá Lợi Phất! Kỳ Phật quốc độ, thượng vô ác đạo chi danh,hà huống hữu thiệt, thị chư chúng điểu, giai thị A Di Đà Phật, dục linh pháp âm tuyên lưu, biến hóa sở tác.
 
Xá Lợi Phất! Bỉ Phật quốc độ, vi phong xuy động, chư bảo hàng thọ, cập bảo la võng, xuất vi Diệu Âm, thí như Bách Thiên chủng nhạc, đồng thời cụ tác. Văn thị âm giả, tự nhiên giai sanh niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng chi tâm. Xá Lợi Phất! Kỳ Phật quốc độ, thành tựu như thị công đức trang nghiêm.
 
Xá lợi Phất! Ư nhữ ý vân hà? Bỉ Phật hà cố hiệu A Di Đà. Xá Lợi Phất! Bỉ Phật quang minh vô lượng, chiếu thập phương quốc, vô sở chướng ngại, thị cố hiệu vi A Di Đà.
 
Hựu Xá lợi Phất! Bỉ Phật thọ mạng, cập kỳ nhơn dân, vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, cố danh A Di Đà.
 
Xá Lợi Phất! A Di Đà Phật thành Phật dĩ lai, ư kim thập kiếp.
 
Hựu Xá Lợi Phất! Bỉ Phật hữu vô lượng vô biên Thanh Văn đệ tử. Giai A La Hán, phi thị toán số chi sở năng tri. Chư Bồ Tát chúng, diệc phục như thị.
 
Xá Lợi Phất! Bỉ Phật quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm.
 
Hựu Xá Lợi Phất, Cực Lạc quốc độ, chúng sanh sanh giả. Giai thị A Bệ Bạt Trí, kỳ trung đa hữu Nhứt sanh bổ xứ, kỳ số thậm đa, phi thị toán số, sở năng tri chi, đản khả dĩ vô lượng vô biên a tăng kỳ thuyết.
 
Xá Lợi Phất! Chúng sanh văn giả, ưng đương phát nguyện, nguyện sanh bỉ quốc. Sở dĩ giả hà? Đắc dữ như thị chư thượng thiện nhơn câu hội nhứt xứ.
 
Xá Lợi Phất!  Bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhơn duyên, đắc sanh bỉ quốc.
 
Xá Lợi Phất! Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhơn, văn thuyết A Di Đà Phật, chấp trì danh hiệu, nhược nhứt nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật. nhứt tâm bất loạn, kỳ nhân lâm mạng chung thời, A Di Đà Phật dữ chư Thánh chúng hiện tại kỳ tiền. Thị nhơn chung thời, tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật Cực Lạc quốc độ.
 
Xá Lợi Phất! Ngã kiến thị lợi, cố thuyết thử ngôn, nhược hữu chúng sanh, văn thị thuyết giả, ưng đương phát nguyện sanh bỉ quốc độ.
 
Xá Lợi Phất! Như ngã kim giả, tán thán A Di Đà Phật, bất khả tư nghì công đức chi lợi.
 
Đông phương diệc hữu A Súc Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, Diệu Âm Phật; như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thiệt ngôn: "Nhữ đẳng chúng sanh đương tín thị xưng tán bất khả tư nghì công đức nhứt thiết chư Phật sở hộ niệm Kinh".
Xá Lợi Phất! Nam phương thế giới hữu Nhật Nguyệt Đăng Phật, Danh Văn Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tu Di Đăng Phật, Vô Lượng Tinh Tấn Phật; như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thiệt ngôn: "Nhữ đẳng chúng sanh đương tín thị xưng tán bất khả tư nghì công đức nhứt thiết chư Phật sở hộ niệm Kinh".
 
Xá Lợi Phất! Tây phương thế giới hữu Vô Lượng Thọ Phật, Vô Lượng Tướng Phật, Vô Lượng Tràng Phật, Đại Quang Phật, Đại Minh Phật, Bảo Tướng Phật, Tịnh Quang Phật; như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thiệt ngôn: "Nhữ đẳng chúng sanh đương tín thị xưng tán bất khả tư nghì công đức nhứt thiết chư Phật sở hộ niệm Kinh".
 
Xá Lợi Phất! Bắc phương thế giới hữu Diệm Kiên Phật, Tối Thắng Âm Phật, Nan Trở Phật, Nhựt Sanh Phật, Võng Minh Phật; như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thiệt ngôn: "Nhữ đẳng chúng sanh đương tín thị xưng tán bất khả tư nghì công đức nhứt thiết chư Phật sở hộ niệm Kinh.
 
Xá Lợi Phất! Hạ  Phương thế giới hữu Sư Tử Phật, Danh Văn Phật, Danh Quang Phật, Đạt Ma Phật, Pháp Tràng Phật, Trì Pháp Phật; như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên, đại thiên thế giới, thuyết thành thiệt ngôn: "Nhữ đẳng chúng sanh đương tín thị xưng tán bất khả tư nghì công đức nhứt thiết chư Phật sở hộ niệm Kinh".
 
Xá Lợi Phất! Thượng phương thế giới hữu Phạm Âm Phật, Tú Vương Phật, Hương Thượng Phật, Hương Quang Phật, Đại Diệm Kiêm Phật, Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân Phật, Ta La Thọ Vương Phật, Bảo Hoa Đức Phật, Kiến Nhứt Thiết Nghĩa Phật, Như Tu Di Sơn Phật; như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật. Các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thiệt ngôn: "Nhữ đẳng chúng sanh đương tín thị xưng tán bất khả tư nghì công đức nhứt thiết chư Phật sở hộ niệm Kinh".
 
Xá Lợi Phất!  Ư nhữ ý vân hà? Hà cố danh vi nhứt thiết chư Phật, sở hộ niệm Kinh.
 
Xá Lợi Phất! Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn thị Kinh thọ trì giả, cập văn chư Phật danh giả, thị chư thiện nam tử, thiện nữ nhân, giai vi nhứt thiết chư Phật chi sở hộ niệm, giai đắc bất thối chuyển ư A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề.
 
Thị cố Xá Lợi  Phất! Nhữ đẳng giai đương tín thọ ngã ngữ, cập chư Phật sở thuyết.
 
Xá Lợi Phất! Nhược hữu nhơn dĩ phát nguyện, kim phát nguyện, đương phát nguyện, dục sanh A Di Đà Phật quốc giả, thị chư nhân đẳng, giai đắc bất thối chuyển ư A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, ư bỉ quốc độ, nhược dĩ sanh, nhược kim sanh, nhược đương sanh.
 
Thị cố Xá Lợi Phất! Chư thiện nam tử, thiện nữ nhân, nhược hữu tín giả, ưng đương phát nguyện, sanh bỉ quốc độ.
 
Xá Lợi Phất!  Như ngã kim giả, xưng tán chư Phật bất khả tư nghì công đức bỉ chư Phật đẳng, diệc xưng tán ngã, bất khả tư nghì công đức nhi tác thị ngôn: "Thích Ca Mâu Ni Phật, năng vi thậm nan hy hữu chi sự, năng ư Ta Bà quốc độ, ngũ trược ác thế, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược trung, đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, vị chư chúng sanh, thuyết thị nhứt thiết thế gian nan tín chi pháp".
 
Xá  Lợi  Phất! Đương tri ngã ư ngũ trược ác thế, hành thử nan sự, đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vị nhứt thiết thế gian, thuyết thử nan tín chi pháp, thị vi thậm nan.
 
Phật thuyết thử Kinh dĩ, Xá Lợi Phất! Cập chư Tỳ kheo, nhứt thiết thế gian, Thiên, Nhơn, A Tu La đẳng, văn Phật sở thuyết hoan hỷ tín thọ, tác lễ nhi khứ.

 

BẠT NHẤT THIẾT NGHIỆP CHƯỚNG CĂN BẢN ĐẮC SANH TỊNH ĐỘ ĐÀ LA NI

 

Nam-mô A Di Đa Bà Dạ
Da tha dà đa dạ, đa địa dạ tha
A Di rị đô bà tỳ
A Di rị đa. Tất đam bà tỳ
A Di rị đa. Tì ca lan đế
A Di rị đa. Tì ca lan đa
Dà Di Nị. Dà dà na chỉ đa ca lệ. Ta Bà Ha (3 lần)


 

KỆ TÁN PHẬT


A Di Đà Phật thân kim sắc.

Tướng hảo quang minh vô đẳng luân.

Bạch hào uyển chuyển ngũ tu di.

Hám mục trừng thanh tứ đại hải.

Quang trung hóa Phật vô số ức.

Hóa Bồ tát chúng diệc vô biên.

Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh.

Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn.

Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật.

Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. 

 

KỆ HỒI HƯỚNG


Nguyện sanh Tây phương Tịnh độ trung 
Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh
Bất thối Bồ-Tát vi bạn lữ


 

KỆ HỒI HƯỚNG


Nguyện dĩ thử công đức
Trang nghiêm Phật Tịnh độ
Thượng báo tứ trọng ân
Hạ tế tam đồ khổ
Nhược hữu kiến văn giả
Tức phát Bồ đề tâm
Tận thử nhứt báo thân
Đồng sanh Cực Lạc quốc

 

Chủ lễ đọc:
Đại chúng! Chuyên cần tinh tấn, như cứu lửa cháy đầu
Hãy niệm vô thường, chớ lười buông lung


 

TAM QUY Y

 


Tự quy y Phật. Đương nguyện chúng-sanh. Thể giải đại-đạo. Phát vô thượng tâm.
Tự quy y Pháp. Đương nguyện chúng sanh. Thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải.
Tự quy y Tăng. Đương nguyện chúng-sanh. Thống lý đại chúng. Nhứt thiết vô ngại. Hòa Nam Thánh Chúng.

 

 

I. Pháp Hội Niệm Phật Đường Nghi Quy - Tịnh Tông Học Hội.

II. Niệm Phật Đường Nghi Quy. 

 

III. Nghi Thức Thỉnh Sư Của Tịnh Tông Học Hội.

 

IV. Nghi Thức Tịnh Độ.

V. Hồi Hướng Công Đức.