Kinh tạng

[HƯỚNG DẪN]: CHIÊM LUÂN TƯỚNG PHÁP


 

CHIÊM LUÂN TƯỚNG PHÁP

(Theo bản dịch kinh của Hoà Thượng Thích Thiện Thông)

 

Cúng nước

(Quỳ xuống)

Dâng hương

(Đứng lên –  Xá)

Lễ Phật 3 Lễ

(Xá)

Chí tâm kính lễ:

Mười phương tất cả Chư Phật

Nguyện cho tất cả chúng sinh mười phương, đều được nhanh chóng gần gũi cúng dường, thưa hỏi lãnh nhận Chính Pháp của Phật!

 (1 Lễ)

 

Chí tâm kính lễ:

Mười phương tất cả Pháp tạng 

Nguyện cho tất cả chúng sinh mười phương, đều được nhanh chóng thọ trì đọc tụng, tu hành đúng Pháp, vì người diễn nói!

(1 Lễ)

Chí tâm kính lễ:

Mười phương tất cả Hiền Thánh Tăng

Nguyện cho tất cả chúng sinh mười phương, đều được nhanh chóng, gần gũi cúng dường, phát tâm Bồ Đề, đến bất thoái chuyển!

(1 Lễ) 

 

Chí tâm kính lễ:

Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

Nguyện cho tất cả chúng sinh mười phương, mau được trừ diệt đi nghiệp ác, lìa các chướng ngại, những vật nuôi thân đều được đầy đủ!

(1 Lễ)

(Quỳ gối, chắp tay)

Nghiêm trì hương hoa

Cúng dường như pháp

Nguyện khói hương thơm này

Biến mãn khắp mười phương

Cúng dường tất cả Phật

Tôn pháp các Hiền Thánh

Vô biên trong cõi Phật

Lợi ích làm Phật sự.

Tất cả Phật, Pháp, Tăng Bảo

Thể thường biến mãn

Đều hiện hữu khắp nơi

Nguyện khiến hương hoa này

Đồng như các pháp tánh

Phổ huân tất cả các cõi Phật

Cúng dường làm Phật sự

Dụng cụ cúng dường tất cả mười phương

Lúc nào cũng có.

Hôm nay con xin đem tất cả các Hương hoa, Anh lạc, Tràng phan, Bảo cái, các Trang sức quý báu vi diệu, vô số Âm nhạc, Ánh sáng, Đèn nến, Ẩm thực, Y phục, Ngọa cụ, Thuốc men trong mười phương… cho đến tất cả những dụng cụ cúng dường trang nghiêm khắp mười phương có, nhớ tưởng suy nghĩ ra, cùng với tất cả chúng sanh, phụng hiến cúng dường.

Trong các thế giới có người tu cúng dường, hôm nay con xin tùy hỷ, nếu người chưa tu cúng dường, nguyện được dẫn dắt khiến họ tu cúng dường.

Lại nguyện thân con nhanh chóng có thể biến đến khắp các cõi nước, ở từng nơi có Phật – Pháp – Tăng, dùng tất cả những dụng cụ cúng dường trang nghiêm, cùng với tất cả chúng sanh phụng hiến, cúng dường cho tất cả Pháp thân, Sắc thân, Xá lợi hình tượng, Phù đồ miếu tháp và tất cả các Phật sự của chư Phật.

Cúng dường tất cả Pháp tạng và nơi thuyết pháp.

Cúng dường tất cả các Hiền Thánh Tăng chúng.

Nguyện cùng với tất cả chúng sanh, tu hành cúng dường như thế, dần dần được thành tựu Lục Ba La Mật, Tứ Vô Lượng Tâm, hiểu sâu tất cả pháp vốn tịch tĩnh, không sanh, không diệt, nhất vị bình đẳng, rời niệm thanh tịnh, cứu cánh viên mãn.

Cúng dường xong, tất cả cung kính. (Lễ)

Nhất tâm ngưỡng cáo Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

 Đệ tử…………………. hiện là sinh tử phàm phu, tội chướng sâu nặng, không biết nhân duyên nghiệp báo ba đời, trong lòng quá nhiều nghi hoặc. Hôm nay, vì sự việc …………………….., kính nương vào sự thể hiện Tam Chủng Luân Tướng của Bồ Tát, như pháp Chiêm sát, chí tâm cầu mong Địa Tạng từ tôn, mong dùng lực đại bi, gia bị cứu vớt, diệt trừ nghi chướng cho con) 

(Quỳ gối, nhất tâm xưng niệm Địa Tạng Bồ Tát Thánh Hiệu 1.000 câu) 

Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!

(Xưng 1.000 câu)

(Hướng về Tôn Tượng Địa Tạng Bồ Tát, chắp tay thành kính)

 

Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Đại từ đại bi! Cúi mong Bồ Tát hộ niệm cho con và tất cả chúng sinh, mau trừ các chướng, thêm lớn đức tin thanh tịnh, khiến cho những điều xem xét hiện nay, khế hợp tương xứng đối với sự thật

(Lễ xuống)

(Đứng lên – chắp tay – Xá)

 

(Quỳ xuống (hoặc đứng) trước bàn gieo Luân tướng)

Sau khi tác bạch xong, hai tay nắm lấy luân tướng, trong tâm khởi lên lòng chí thành ân trọng, đưa lên trán sau đó gieo xuống sang một bên, quan sát, xem xét kỹ càng, xem có tương ứng hay không tương ứng.

Gieo 3 lần, sau mỗi lần đều ghi lại số trên Luân tướng gieo được.

Cộng tổng của 3 lần gieo lại, đối chiếu số đó với phần “189 quẻ” của Kinh “Địa Tạng Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo” để xem kết quả.

 

Xin xem phần phụ lục phía sau để đối chiếu Hán tự sang tiếng Việt.

 

Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!

 

PHỤ LỤC 1: CÁC CHỮ HÁN TRONG BỘ MỘC LUÂN

Bộ Mộc Luân thứ nhất (10 nghiệp thiện ác):

Mặt trước Mặt sau
1 不殺生: Bất sát sanh 1 殺生:  Sát sanh
2 不偷盗: Bất thâu đạo 2 偷盗:  Thâu đạo
3 不邪淫: Bất tà dâm 3 邪淫:  Tà dâm
4 不妄语: Bất vọng ngữ 4 妄语: Vọng ngữ
5 不两舌: Bất lưỡng thiệt 5 两舌:  Lưỡng thiệt
6 不恶口: Bất ác khẩu 6 恶口:  Ác khẩu
7 不绮语: Bất ỷ ngữ 7 绮语: Ỷ ngữ
8 不贪愛: Bất tham ái 8 贪愛: Tham ái
9 不嗔恚: Bất sân khuể 9 嗔恚: Sân khuể
10 不愚痴: Bất ngu si 10 愚痴: Ngu si

 

Bộ mộc Luân thứ hai (Thân – Khẩu – Ý):

 

身: Thân  –  口: Khẩu   –  意: Ý

 

Bộ Mộc Luân thứ ba (18 số):

 

1 2 3   10 11 12
             
 


4 5 6   13 14 15
             
 


7 8 9   16 17 18

 

PHỤ LỤC 2: 189 kết quả Chiêm sát

 

(Trích “Kinh Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo”)

 

Nếu đời sau này, hàng đệ tử Phật, đối với sự thọ quả báo ba đời, người nào có ý, muốn giải quyết nghi, phải nên ba lần, gieo tướng mộc luân cách thứ ba này, chiêm sát bằng cách tính số cộng lại, căn cứ tổng số mà xem, để định thiện ác. Các tướng quả báo thiện ác ba đời để xem như vậy, gồm có 189 thứ. Những gì là 189 thứ?

 

 1. Cầu Thượng thừa sẽ được bất thoái chuyển.
 2. Cầu quả được chứng, hiện tại sẽ chứng.
 3. Cầu Duyên Giác thừa, được không thoái chuyển.
 4. Cầu Thanh Văn thừa, được bất thoái chuyển.
 5. Cầu sức thần thông, được sự thành tựu.
 6. Tu bốn phạm hạnh (27) được sự thành tựu.
 7. Tu thiền thế gian, được sự thành tựu.
 8. Giới nào muốn thọ, là được Diệu giới.
 9. Giới nào từng thọ, được đầy đủ giới.
 10. Cầu Thượng  thừa  nhưng  đức  tin chưa trụ.
 11. Cầu Duyên Giác thừa nhưng đức tin chưa vững.
 12. Cầu Thanh Văn thừa nhưng đức tin chưa vững.
 13. Người được chiêm sát chính là bạn lành.
 14. Tùy nghe những gì đều đúng Chính Pháp.
 15. Người được chiêm sát chính là bạn ác.
 16. Tùy nghe những gì đều sai Chính Pháp.
 17. Người đang được xem có đức thật sự.
 18. Người đang được xem không có thật đức.
 19. Nghĩa được tu quán là không sai lầm.
 20. Nghĩa được tu quán là bị lầm lộn.
 21. Những gì đọc tụng là không lầm lộn.
 22. Những gì đọc tụng là bị lầm lộn.
 23. Những hạnh được tu chẳng bị sai lầm.
 24. Những gì thấy nghe, đều là tướng lành.
 25. Có sở chứng gì đều là chân thật.
 26. Có học những gì đều là sai lầm.
 27. Những gì thấy nghe, chẳng phải tướng lành.
 28. Có chứng ngộ gì đều chẳng phải chính.
 29. Có kết quả gì, là do tà thần giúp giữ.
 30. Nói giỏi điều gì, là trí tà biện bác.
 31. Biết chỗ huyền diệu, chẳng phải sức người.
 32. Nên trước tập quán đường lối sáng suốt.
 33. Nên tập đường lối thiền định trước đó.
 34. Xem chỗ được học, không bị chướng ngại.
 35. Xem chỗ được học, là điều thích nghi.
 36. Xem chỗ được học, chẳng phải thích nghi.
 37. Xem chỗ được học, là đã tu tập đời trước.
 38. Xem chỗ được học, chẳng phải đời trước tu tập.
 39. Xem chỗ được học, khéo tăng trưởng lên.
 40. Xem chỗ được học, là phương tiện nhỏ.
 41. Xem chỗ được học, không sự tiến thú.
 42. Quả gì mong cầu, hiện tại chưa được.
 43. Cầu xuất gia thì sẽ được ra đi.
 44. Mong cầu nghe Pháp sẽ được chỉ dạy.
 45. Cầu những quyển Kinh sẽ được đọc tụng.
 46. Hãy xem việc làm đều là ma sự.
 47. Xem những việc đã làm đều thành tựu.
 48. Xem việc được làm, chẳng được thành tựu.
 49. Cầu giàu của cải, sẽ được sung thạnh.
 50. Cầu địa vị quan sẽ được kết quả.
 51. Cầu sống lâu sẽ được thêm tuổi thọ.
 52. Cầu tiên đạo thế gian, sẽ được kết quả.
 53. Xem chỗ học vấn, đạt được nhiều chỗ.
 54. Xem chỗ học vấn, ít đạt kết quả.
 55. Tìm thầy, tìm bạn, được như ý muốn.
 56. Tìm đệ tử, được như ý.
 57. Tìm cha mẹ, được như ý muốn.
 58. Cầu con trai con gái, được như ý.
 59. Tìm thê thiếp như ý.
 60. Tìm bạn đồng học, được như ý muốn.
 61. Xem lại những gì lo lự, được hòa hợp.
 62. Người được xem, tâm họ mang hờn giận.
 63. Mong người không giận, sẽ được hoan hỷ.
 64. Cầu sự hòa hợp, được như ý muốn.
 65. Tâm của người được xem thì hoan hỷ.
 66. Người mình nghĩ đến, sẽ được gặp gỡ.
 67. Người mình nghĩ đến, chẳng được gặp lại.
 68. Người được mời gọi, sẽ được nhóm đến.
 69. Người bị chê ghét, được rời khỏi họ.
 70. Người mình kính mến, sẽ được gần họ.
 71. Quán Pháp ly dục, ý được tập trung.
 72. Quán Pháp ly dục, ý chẳng tập trung.
 73. Người được mời gọi, họ sẽ chẳng đến.
 74. Người được hẹn trước, chắc chắn sẽ đến.
 75. Người được hẹn trước, ở lại không đến.
 76. Người đang được xem, được sự an lành.
 77. Người đang được xem, hiện chẳng an lành.
 78. Người đang được xem, đã không còn thân.
 79. Người mình trông gặp, sẽ được gặp họ.
 80. Những gì mình đang tìm, được gặp lại.
 81. Những gì cầu nghe, sẽ được lợi lành.
 82. Những gì mong tìm thấy, chẳng như ý.
 83. Xem chỗ bị nghi, chính là đúng thật.
 84. Xem lại chỗ bị nghi, là chẳng thật.
 85. Người đang được xem, chẳng còn hòa hợp.
 86. Cầu làm Phật sự, sẽ được kết quả.
 87. Cầu những món cúng, sẽ được kết quả.
 88. Tìm những của cải, sẽ được như ý.
 89. Tìm của nuôi thân, ít được kết quả.
 90. Có cầu những gì, thảy đều sẽ được.
 91. Có cầu những gì, thảy đều chẳng được.
 92. Có cầu những gì, ít được kết quả.
 93. Có cầu những gì, đều được như ý.
 94. Có cầu những gì, liền được nhanh chóng.
 95. Có cầu những gì, chẳng được nhanh chóng.
 96. Có những mong cầu, nhưng bị tổn thất.
 97. Có cầu những gì, sẽ được lợi lành.
 98. Có cầu những gì, nhưng sẽ chịu khổ.
 99. Xem vật bị mất, sẽ tìm lại được.
 100. Xem vật bị mất, chẳng tìm lại được.
 101. Xem vật bị mất, tự trở về lại.
 102. Cầu lìa ách nạn, được thoát ách nạn.
 103. Cầu khỏi bệnh hoạn, sẽ được trừ lành.
 104. Xem những việc đã qua, không chướng ngại.
 105. Xem những việc đã qua, có chướng ngại.
 106. Xem nơi đang ở, được dừng ở yên.
 107. Xem nơi đang ở, chẳng được bình an.
 108. Nơi vừa mới đến, được sự an vui.
 109. Nơi vừa mới đến, là có ách nạn.
 110. Nơi vừa mới đến, là lưới của ma.
 111. Nơi vừa mới đến, khó thể khai hóa.
 112. Nơi vừa mới đến, có thể khai hóa.
 113. Nơi vừa mới đến, tự được lợi ích.
 114. Con đường dạo qua, không bị não hại.
 115. Con đường dạo qua, có bị não hại.
 116. Vua dân ác, nên đói kém nổi lên.
 117. Vua dân ác, nên nhiều bệnh ôn dịch.
 118. Vua dân tốt, nên nước được giàu vui.
 119. Vua vô đạo, nên nước tai hại lớn.
 120. Vua tu đức, tai nạn loạn ly diệt.
 121. Vua làm ác, nước sắp bị phá hoại.
 122. Vua tu thiện, nước được xây dựng lại.
 123. Xem chỗ dạo qua, được khỏi các nạn.
 124. Xem chỗ dạo qua, chẳng thoát khỏi nạn.
 125. Nơi đang được ở, mọi người an ổn.
 126. Nơi đang được ở, có sự chướng ngại.
 127. Tụ lạc đang ở, mọi người chẳng yên.
 128. Là nơi nhàn tịnh, không có ác nạn.
 129. Xem ra quái lạ, nhưng không tổn hại.
 130. Xem ra quái lạ, có sự tổn hại.
 131. Xem ra quái lạ, tinh tấn thì an.
 132. Giấc mộng được thấy, không gây tổn hại.
 133. Giấc mộng được thấy, có sự tổn hại.
 134. Giấc mộng được thấy, tinh tấn thì an.
 135. Giấc mộng được thấy, là một lợi lành.
 136. Thấy chướng loạn đó, nhưng mau được lìa.
 137. Thấy chướng nạn đó, lần lần được lìa.
 138. Thấy chướng loạn đó, mà chẳng lìa khỏi.
 139. Thấy chướng loạn đó, nhứt tâm là trừ.
 140. Thấy nạn đang bị, nhưng mau được thoát.
 141. Thấy nạn đang bị, lâu mới được thoát.
 142. Thấy nạn đang bị, chịu nhiều suy não.
 143. Thấy nạn đang bị, tinh tấn sẽ thoát.
 144. Thấy nạn đang bị, biết mạng sắp chết.
 145. Thấy bệnh đang mắc, rất chẳng nên điều trị.
 146. Thấy bệnh đang mắc, chẳng phải người phá.
 147. Thấy bệnh đang mắc, hợp với phi nhân.
 148. Thấy bệnh đang mắc, có thể trị liệu.
 149. Thấy bệnh đang mắc, khó thể trị liệu.
 150. Thấy bệnh đang mắc, tinh tấn là lành.
 151. Thấy bệnh đang mắc, phải khổ lâu dài.
 152. Thấy bệnh đang mắc, tự động sẽ lành.
 153. Thấy bệnh đang mắc, đến thầy khám mới trị nổi.
 154. Thấy bệnh được chữa, là trị đúng pháp.
 155. Thuốc đang được uống, sẽ được hiệu lực.
 156. Thấy bệnh đang mắc, được trừ lành hẳn.
 157. Thầy được tìm đến, chẳng thể trị liệu.
 158. Cách được trị liệu, là chữa trị sai.
 159. Thuốc đem cho uống, chẳng được hiệu lực.
 160. Thấy bệnh đang mắc, là mạng sắp chết.
 161. Đó là trong đường địa ngục mà đến.
 162. Từ trong con đường súc sinh mà đến.
 163. Từ trong con đường ngã qủy mà đến.
 164. Từ trong con đường A tu la mà đến.
 165. Từ trong nhân loại mà đến.
 166. Từ trong loài trời mà tái sinh đến.
 167. Từ trong những người tại gia mà đến.
 168. Từ trong hàng ngũ xuất gia mà đến.
 169. Đã từng gặp Phật cúng dường mà đến.
 170. Từng gần cúng dường Hiền Thánh mà đến.
 171. Từng được nghe Pháp rất sâu mà đến.
 172. Bỏ thân này rồi, sẽ vào địa ngục.
 173. Bỏ thân rồi, sẽ đọa làm súc sinh.
 174. Bỏ thân rồi, sẽ đọa làm ngã qủy.
 175. Bỏ thân rồi, sẽ làm A tu la.
 176. Bỏ thân rồi, sẽ sinh vào nhân đạo.
 177. Bỏ thân rồi, làm vua trong loài người.
 178. Bỏ thân rồi, sẽ sinh lên cõi trời.
 179. Bỏ thân rồi, sẽ làm vua cõi trời.
 180. Bỏ thân rồi, sẽ nghe Pháp rất sâu.
 181. Bỏ thân rồi, được xuất gia tu học.
 182. Bỏ thân rồi, sẽ được gặp Thánh Tăng.
 183. Bỏ thân rồi, sinh lên trời Đâu Suất.
 184. Bỏ thân rồi, sinh Tịnh độ của Phật.
 185. Bỏ thân rồi, liền được thấy đức Phật.
 186. Bỏ thân rồi, sẽ trụ vào thừa dưới (Thanh Văn)
 187. Bỏ thân rồi, sẽ trụ vào thừa giữa (Duyên Giác)
 188. Bỏ thân rồi, sẽ chứng được đạo quả.
 189. Bỏ thân rồi, liền được bậc Thượng thừa.