Hộ niệm

[HỘ NIỆM]: Ở Cách Xa Người Chết. Mình Ở Nhà Niệm Phật Hồi Hướng Có Hiệu Quả Không?


 


A DI ĐÀ PHẬT. Ở XA CŨNG CÓ THỂ NIỆM PHẬT HỒI HƯỚNG CHO NGƯỜI ĐANG BỆNH HAY NGƯỜI ĐÃ MẤT. NẾU THƯƠNG THÌ BẠN HÃY CUNG KÍNH, TẬN LỰC MÀ LÀM THÌ CẢ HAI BÊN ĐỀU CÓ ĐƯỢC LỢI ÍCH. _()_

Trong Kinh Hoa Nghiêm, những việc như vậy Đức Phật có dạy rất rõ. Tất cả các Pháp đều do tâm tưởng sanh, tâm tưởng thì không có thời gian và không gian, không bị hạn chế bởi không gian và thời gian. Không có không gian tức là không có xa, gần. Không có thời gian nên không có sau, trước.

Chúng ta tụng kinh niệm Phật tại đây hồi hướng cho họ tức khắc sẽ đạt được, cho nên chúng ta nên biết, sau khi người đó mất rồi, rốt cuộc họ có đi con đường nào, chúng ta cũng không biết được. Nếu chúng ta thường nghĩ, nhớ đến họ, thường tụng kinh, niệm phật hồi hướng cho họ, như vậy đối với họ có lợi ích gì không? Nhất định là có lợi ích. Lợi ích nhiều lắm đấy! Chúng ta phải hiểu cái ý này và chúng ta phải thật sự làm việc này, biết chắc đó không phải là mê tín.
 Nam Mô A Di Đà Phật!