Hộ niệm

[Hộ Niệm]: Người Điếc Lâm Chung, Tuy Có Người Trợ Niệm, Nhưng Họ Không Nghe Được Tiếng Niệm Phật Thì Việc Trợ Niệm Ấy Có Tác Dụng Gì?


 

HỎI: NGƯỜI ĐIẾC LÚC LÂM CHUNG, TUY CÓ NGƯỜI TRỢ NIỆM, NHƯNG HỌ KHÔNG NGHE ĐƯỢC TIẾNG NIỆM PHẬT THÌ VIỆC TRỢ NIỆM ẤY CÓ TÁC DỤNG GÌ?

ĐÁP: Người điếc do vì nhĩ căn của họ ở đời trước đã tạo ác nghiệp, cho nên bị quả báo như thế! Song người điếc tuy không nghe được tiếng niệm Phật, nhưng lúc lâm chung, có người trợ niệm cũng được vãng sanh. Vì sao? Người điếc tuy bị kém thiếu về nhĩ căn, nhưng tánh nghe vẫn chưa từng bị mất đi, chỉ cần người ấy tự tâm tỉnh táo, tín nguyện vững vàng và một lòng cầu sanh về Tây phương. Lại có bạn lành trợ niệm cho họ, khi mạng chung nhất định sẽ được cảm ứng, đức Phật đến tiếp dẫn. Do tâm lực của chúng sanh không thể nghĩ bàn, danh hiệu của đức Phật có công đức không thể nghĩ bàn. Vì vậy người vãng sanh Tây phương giống như thuận gió mà giương buồm, xe nhẹ mà đường quen - trạng thái vô cùng dễ dàng và thuận lợi. Lại có người lúc lâm chung, nghiệp trước sắp hết, nghiệp sau chưa sanh, tuy thức thứ tám có tác dụng, nhưng nghiệp chướng ở đời trước còn nên đời nay không có được nhĩ căn, lại không có nhĩ thức. Đến lúc này, quả trước đã hết thì thức thứ tám tự nghe và tự biết được thôi!
------------------------------------------
HỎI: CÓ NGƯỜI THƯỜNG NGÀY TÍN NGUYỆN NIỆM PHẬT, NHƯNG ĐẾN LÚC LÂM CHUNG THÌ BỊ TRÚNG GIÓ KHÔNG NÓI ĐƯỢC, THẦN THỨC HÔN MÊ. LÚC NÀY, MỌI NGƯỜI TRỢ NIỆM CÓ TÁC DỤNG GÌ KHÔNG? NẾU CÓ TÁC DỤNG THÌ THẦN THỨC NGƯỜI NÀY VỐN ĐÃ HÔN MÊ, KHÔNG HAY BIẾT. VẬY TÁC DỤNG Ở CHỖ NÀO? NẾU KHÔNG CÓ TÁC DỤNG THÌ NHỮNG CÔNG ĐỨC TÍN NGUYỆN NIỆM PHẬT LÚC THƯỜNG NGÀY CHẲNG LUỐNG UỔNG Ư?

ĐÁP: Niệm Phật có công đức không thể nghĩ bàn. Nếu người thường ngày tín nguyện niệm Phật, đến lúc lâm chung bị trúng gió, không thể nói được và thần thức bị hôn mê; nếu gặp bạn lành trợ niệm cho họ thì người lâm chung được lợi ích không thể nghĩ bàn. Nếu thần thức người ấy chưa lìa khỏi xác, khi tỉnh lại nghe được tiếng niệm Phật, phát lòng tín nguyện niệm Phật như thường ngày thì lúc mạng chung nhất định sẽ nương nhờ Phật lực tiếp dẫn vãng sanh về Tây phương không ngăn ngại vậy! Giả như hôn mê đến chết, thần thức khi lìa khỏi xác, vì nghiệp lực của người này ở đời trước hoặc hiện tại chưa định nên cần phải trải qua thân trung ấm. Trong thời kỳ thân trung ấm, nếu được quyến thuộc và thiện hữu vì họ mà niệm Phật, bấy giờ người mất liền nhớ lại tâm tín nguyện niệm Phật lúc thường ngày, nương nhờ Phật lực tiếp dẫn vãng sanh về Tây phương Cực Lạc. Nếu không được như vậy, chỉ gặp thắng duyên niệm Phật của các thiện hữu, cho dù không được vãng sanh thì cũng tăng thêm căn lành Tịnh độ ở đời sau.
Kinh chép: “Vào thời Phật còn tại thế, có một người gặp con hổ, ông bèn leo thoắt lên cây, vì sợ quá nên niệm một tiếng Nam mô Phật. Do căn lành này mà ông gặp Phật và được độ thoát”. Huống gì khi còn sống chúng ta đã sớm tín nguyện niệm Phật! Do đó, công đức niệm Phật thật không luống uổng vậy!

- Trích sách Hành Trang Cho Ngày Cuối, Pháp sư Thế Liễu, Thích Thiện Phước dịch.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!