Hộ niệm

[HỘ NIỆM]: Người Bị Đụng Chết Sẽ Không Tự Biến Thành Ma Mà Bị Đọa Vào Đường Quỷ. Tại Sao Lại Đợi Người Bên Đường Thế Thân?


ĐÁP: Việc này thật sự là có. Trung Quốc, ngoại quốc cũng có, tôi cũng gặp không ít trường hợp này, nhưng mà đây phải có chút đặc biệt để chú ý. 

Sau khi con người chết rồi không hẳn đoạ vào đường quỷ, mà không thể gọi đó là quỷ, người chết rồi thì là thành ma, đó là do bạn không biết gì về tình trạng sáu đường. Sau khi chết rồi con người chưa đi vào con đường nào, ở khoảng giữa này gọi là thân trung ấm. Thân trung ấm người Trung Quốc quen gọi là linh hồn, họ chưa đi đầu thai, đầu thai vào đường quỷ là vào một đường rồi, họ vẫn chưa đi, do đó chết ngang hay tự sát rất phiền phức.

Trong kinh Đức Phật có dạy rất rõ, tại sao? Vì họ cũng tìm người thế thân. Trong khi tìm người thế thân thì họ là trung ấm thân, chúng ta gọi là hồn ma hỗn phách, họ không phải đoạ vào đường quỷ. Sau khi họ tìm được người thế thân họ chiếu theo hạnh nghiệp của mình và họ sẽ đi đến con đường đó, họ vào đường quỷ thì họ không còn qua lại với con người nữa.

HỎI: MỘT CÁI CHẾT NGOÀI Ý, CÓ PHẢI DO CHÍ THÀNH TRỢ NIỆM VÀ KHAI THỊ THÍCH ĐÁNG MÀ ĐƯỢC VÃNG SANH THẾ GIỚI CỰC LẠC CHỨ KHÔNG GIỐNG NHƯ NHỮNG ĐIỀU ĐỒN ĐẠI LÀ NHẤT ĐỊNH PHẢI TÌM MỘT THÂN XÁC KHÁC THAY THẾ MỚI ĐI ĐẦU THAI ĐƯỢC PHẢI KHÔNG? NẾU DO VẬY MÀ VÃNG SANH CÓ PHẢI DO THIỆN CĂN PHƯỚC ĐỨC RẤT THÂM HẬU ĐÃ ĐƯỢC TU Ở KIẾP TRƯỚC?

ĐÁP: Người vãng sanh ngoài ý, phàm việc gì cũng có thể niệm Phật khuyến hoá họ vãng sanh và họ có thể tiếp nhận ngay. Y giáo phụng hành ngay là do trong kiếp quá khứ họ đã tu nhân Tịnh Độ sâu dày. Cho nên kiếp này vừa cảnh tỉnh họ liền đón nhận. Tiền căn đời trước quả thật là được vãng sanh. 

Thế thì việc tìm thân để thay thế là do nghiệp chướng của họ rất sâu nặng, đó cũng chính là nói, họ vẫn còn có cái tâm luân hồi, tạo nghiệp luân hồi. Vậy đã có tâm luân hồi, nghiệp luân hồi rồi thì nhất định phải tìm một cái thân khác thay thế, nếu không có thân khác thay thế thì thường họ không thể rời khỏi hiện trường. Cho nên nếu các vị quan sát thật kỹ các vị sẽ thấy nơi tai nạn xe cộ cũng chính là ở chỗ này, vì sao? Vì họ muốn tìm thế thân, thân thay thế cũng không phải tuỳ tiện mà tìm, cho nên các oan hồn tìm thân thế mạng cũng không tuỳ tiện mà đi thế được. Tại sao vậy? Vì bản chất họ nhất định cũng mắc phải sai lầm này, cho nên họ ở đó chờ cơ hội đấy.


Nam Mô A Di Đà Phật!
(HT Tịnh Không)