Hộ niệm

[HỘ NIỆM]: Khi Lâm Chung Một Người Vãng Sanh Cần Phải Có Đủ Những Điều Kiện Nào?


 


1. KHI LÂM CHUNG MỘT NGƯỜI VÃNG SANH CẦN PHẢI CÓ ĐỦ NHỮNG ĐIỀU KIỆN NÀO?

Chư Cổ đức xưa nói rất rõ ràng, muốn lâm chung một niệm vãng sanh chí ít đi nữa họ cũng phải đủ điều kiện, vậy thì điều kiện thứ nhất là: Khi lâm chung thần thức phải rõ ràng, không bị mê hoặc, điều này rất quan trọng, khi sắp chết mà bị mê thì bạn sẽ không niệm Phật được. Dù người khác có nhắc nhở bạn, bạn cũng khó mà tiếp nhận.

Điều kiện thứ hai: đây là thời khắc quan trọng, cần gặp được ban thiện tri thức nhắc nhở về việc tầm quan trọng của việc trợ niệm. Trong tình trạng khẩn cấp này, gặp được người như vậy để cảnh tỉnh bạn, mau mau niệm Phật A Di Đà cầu sanh Tịnh Độ, buông bỏ vạn duyên, họ đã nói những lời này.

Điều kiện thứ ba là: khi nghe lời cảnh tỉnh nếu bạn tiếp nhận được thì bạn sẽ tiếp nhận ngay, lập tức chuyển ý niệm ngay, không có tham luyến chút nào về cõi Ta Bà này nữa, nhất tâm, nhất trí cầu sanh Tịnh Độ, niệm Phật vãng sanh, thì cầu niệm Phật này thật sự thành công. Ba điều kiện đây chúng ta sẽ suy nghĩ cho thật kỹ. Một điều mà còn không nắm vững thì làm sao vảng sanh được. Trong lúc này, ba điều kiện đây phải có đủ.

Trên đời này, không phải không có những người như vậy. Người như vậy rất ít, rất ít! Cho nên chúng ta không được may mắn, nên thường phải niệm, thường ngày niệm nghĩa là gì? Nghĩa là luyện binh, lâm chung là đánh nhau. Thường ngày niệm nghĩa là để đến khi lâm chung đạt đến. Khi lâm chung có được cái niệm này, không bị mê hoặc, không bị điên đảo, không bị quên mất, vậy là thành công rồi.

Vậy thì thật sự bạn muốn đi con đường này thì điều quan trọng nhất đó là gì? Là hàng ngày chúng ta phải buông bỏ cho được, cái gì cũng buông bỏ hết, không được để nó ở trong lòng. Sống ở trên đời này, tất cả đều phải tùy duyên, tùy duyên nghĩa là bản thân mình nhất định phải tin, bạn phải tin nhân quả báo ứng, những gì trong số mạng này có thì nhất định có, những gì trong số mạng không có thì cầu cũng không được. Tâm của bạn đã được định rồi.

2. LÚC CÒN SỐNG TẠO NGHIỆP SÁT, LÂM CHUNG MỘT NIỆM, KHÔNG NIỆM CÓ ĐƯỢC VÃNG SANH KHÔNG? PHẢI CẦN NHỮNG ĐIỀU KIỆN GÌ?

Một ví dụ về Trương Thiện Hòa đời nhà Đường mà ai đấy cũng đều biết đến. Trương Thiện Hòa là một đồ tể giết trâu, khi lâm chung có người đầu trâu đến đòi mạng. Đây là tướng địa ngục hiển hiện, ông ấy rất kinh sợ, lớn tiếng kêu cứu mạng. Đây là cái duyên tốt, cơ hội ông ta gặp cũng vừa đúng lúc. Có một vị xuất gia đi ngang cửa nhà ông, nghe tiếng kêu cứu của ông nên vội bước vào hỏi, có chuyện gì vậy? Ông ta nói, có rất nhiều người đầu trâu đến đòi mạng ông. Vị xuất gia này đã hiểu ra, bèn thắp một nén nhang đặt vào tay của ông ta, bảo ông mau niệm Phật A Di Đà cầu sanh Tinh Độ. Sau khi nghe nói như vậy rồi, ông liền lớn tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm được mười mấy tiếng thì ông ta nói với mọi người là không thấy những người đầu trâu đó nữa, A Di Đà Phật đến tiếp dẫn tôi rồi, đó là khi lâm chung niệm từ một đến mười, niệm mà được vãng sanh, điều này chứng minh nguyện thứ 18 trong 48 lời Đại Nguyện là thật chứ không phải giả. 

Khi lâm chung một niệm đến mười niệm có thể được vãng sanh. Trương Thiện Hòa là một tấm gương để cho chúng ta soi rọi, tấm gương này giúp chúng ta tăng trưởng lòng tin, Dù chúng ta có tạo tội cực nặng đi nữa cũng không sợ, chỉ cần chịu hồi tâm, chuyển ý, sám trừ nghiệp chướng là được, cho nên quay đầu là bờ, điều này rất quan trọng, nhưng mà ngộ nhỡ không gặp may thì sao? Trương Thiện Hòa khi lâm chung mà còn được, bây giờ chúng ta có tạo một chút nghiệp sát cũng không sao, đến khi lâm chung mình học theo Trương Thiện Hòa cũng vãng sanh thôi. Nếu bạn có cái tâm này thì vấn đề nghiêm trọng rồi.

Bạn thử nghĩ Trương Thiện Hòa đã có đủ ba điều kiện. Vậy khi lâm chung bạn có đủ ba điều kiện này không?

Thứ nhất là khi lâm chung không bị hôn trầm, đầu óc tỉnh táo, các vị bạn học trợ niệm trong đời sống hàng ngày các bạn hãy quan sát cho kĩ xem có người vãng sanh nào, có người bệnh nặng nào, có người sắp chết nào mà đầu óc tỉnh táo như ông ấy không? Rất là khó. Đây là điều kiện quan trọng thứ nhất.
Điều thứ hai là gì? Là khi lâm chung có gặp được thiện tri thức hay không? Thiện tri thức đến cảnh tỉnh bạn, sợ bạn lúc này quên mất, lúc con người sắp chết, trong lòng đều nghĩ nhớ đến người nhà, quyến thuộc, nhớ đến những chuyện chưa làm xong, như vậy là tiêu rồi. Như vậy là đi sang ba cõi sáu đường rồi, cho nên có được một vị thiện tri thức nhắc nhở bạn buông bỏ hết tất cả, nhất tâm niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tinh Độ, câu nhắc này rất quan trọng.

Điều thứ ba là: có người cảnh tỉnh bạn, nghe lời cảnh tỉnh này bạn liền tin ngay, không chút nghi ngờ, liền y lời vậy mà vâng làm. Bạn đủ ba diều kiện này thì khi lâm chung niệm một niệm đến mười niệm, nhất định sẽ được vãng sanh.
 Nam Mô A Di Đà Phật!