Hộ niệm

[HỘ NIỆM]: Bất Luận Là Niệm Phật Thế Nào, Nhưng Vọng Tưởng Con Vẫn Như Vậy Thì Sau Này Khi Lâm Chung Có Người Trợ Niệm Nhắc Danh Hiệu Phật, Vậy Có Được Vãng Sanh Không?


 

ĐÁP: Có được vãng sanh hay không? Quyết định do sự tín tâm của mình. Niệm Phật mà có vọng tưởng như xưa thì đây cũng là hiện tượng bình thường. Nếu niệm Phật mà không còn vọng tưởng thì bạn không phải là phàm phu mà là chư Phật, Bồ tát tái lai rồi. Hạng phàm phu nhất định không làm đươc, cho nên không phải sợ. Vọng niệm cứ việc khởi, mình cứ thành thật niệm Phật thì không có ngại gì, chỉ cần quan tâm đến niệm Phật, không cần quan tâm đến vọng tưởng là tốt rồi, đừng có nghĩ đến vọng niệm, vọng niệm nhiều cũng không sao. Chỉ cần bạn đừng để ý đến nó thì tự nhiên vọng niệm sẽ giảm bớt và công phu sẽ dần dần mạnh lên.

Người bình thường công phu niệm Phật không mạnh chính là do không buông bỏ được vọng niệm, thường thì nghĩ vọng niệm của tôi nhiều như vậy, hễ càng nghĩ thì càng nhiều, càng để ý đến thì thấy càng nhiều, vì vậy làm sao bạn đoạn được vọng niệm. Căn bản đừng để ý đến nó thì vọng niệm sẽ ít đi và công phu từ từ sẽ mạnh lên. Điều này rất quan trọng. Chỉ cần thành thật niệm thì nhất định sẽ được oai thần bổn nguyện của Đức Phật gia trì.

HỎI: THƯA SƯ PHỤ, CÁI MÀ GỌI LÀ MỘT HƠI THỞ SAU CÙNG LÀ CHỈ CHO MỘT SÁT NA TẮT THỞ ĐÓ HAY LÀ CHỈ CHO THẤN THỨC RA KHỎI XÁC THÂN RỒI?

ĐÁP: Là chỉ cho một sát na tắt thở. Tuy đã tắt thở rồi, nhưng thần thức vẫn chưa rời khỏi xác, việc này nhất định phải hiểu. Vậy thì trong kinh Đức Phật có dạy chúng ta, tuyệt đại đa số con người ta sau khi tắt thở 8 giờ thì thần thức của họ mới rời khỏi xác, cho nên trợ niệm lúc này là quan trọng nhất, được thọ dụng nhất. Nhưng muốn cho an toàn một chút, tốt nhất là khi chúng ta trợ niệm để lâu hơn từ 2 đến 4 giờ nữa, chúng ta niệm Phật cho họ từ 10 đến 12 giờ hay là 24 giờ là an toàn nhất.



Nam Mô A Di Đà Phật!
HT Tịnh Không