Gương vãng sanh

[Gương Vãng Sanh]: Vợ Của Trương Văn Xí Niệm Phật Thấy Cảnh Ao Sen Thất Bảo.


   

  Bà họ Tuân, phát tâm niệm Phật, vừa tròn hai năm. Một hôm, bà mộng thấy có vị tăng ở trước ao sen bảy báu liền bạch Phật: “Con bẻ một cành sen cho một người nữ thì có tội không?”. Câu nói vừa dứt, cảnh tượng liền tan biến. Ngày bà ấy xả báo thân, có mùi hương lạ tỏa khắp nhà, bà liền được vãng sanh Tây phương.

Nam Mô A Di Đà Phật!