Gương vãng sanh

[Gương Vãng Sanh]: Vợ Của Ôn Văn Tĩnh Bệnh Nằm Liệt Giường, Khuyên Bà Niệm Phật, Bà Niệm Thấy Cõi Tây Phương Cực Lạc. Khuyên Người Nhà Niệm Phật Xong, Vãng Sanh.


    


Bà người Tinh Châu, bệnh nằm liệt giường. Chồng bảo cô: “Em hãy niệm Phật A-di-đà”. Cô bèn niệm Phật không ngừng, liền thấy cõi Phật. Sau đó, cô bảo chồng: “Hãy giúp em thiết trai cúng dường. Em sắp vãng sinh Tây phương”. Thiết trai xong, cô dặn chồng nỗ lực niệm Phật rồi qua đời.

Nam Mô A Di Đà Phật!