Gương vãng sanh

[Gương Vãng Sanh]: Trương Nguyên Niệm Phật Biết Trước Ngày Giờ Vãng Sanh, Trước Khi Mất Đãi Cơm Thánh Hiền Rồi Thắp Hương Niệm Phật Vãng Sanh Tây Phương.


    

  Ông là người ở kinh đô, bẩm tính chính trực, mỗi ngày đều niệm Phật. Vào giờ thìn, ngày 3 tháng 6 năm Khai Hoàng thứ 2 (589), ông bảo người nhà làm một bữa cơm chay để đãi các vị thánh hiền. Thọ trai xong ông, đốt hương hướng về Tây phương nhất tâm niệm Phật mà mất. Khi đưa ông đến huyệt mọi người ngửi thấy mùi hương lạ và thấy ánh sáng rực trên mộ.

Nam Mô A Di Đà Phật!