Gương vãng sanh

[Gương Vãng Sanh]: Thiền Sư Hoài Ngọc Ở Thái Châu, Niệm Phật Vãng Sanh Thượng Phẩm Thượng Sanh, Lưu Toàn Thân Xá Lợi.


    

   Sư họ Cao, sống ở chùa Dũng Tuyền, chỉ dùng thức ăn tự mọc, không do người trồng, không mặc y phục dệt bằng tơ tằm, sám hối hơn vạn vạn lần, tụng kinh A-di-đà và Quán vô lượng thọ ba mươi vạn biến. Sư giữ thời khóa hàng ngày niệm danh hiệu Phật năm vạn lần, phóng sinh rận, bọ chét, thường ngồi không nằm.

Vào ngày 9 tháng 6 năm Thiên Bảo thứ 6 (*), sư thấy hằng sa thánh chúng tây phương đến, có một vị cầm đài bạc trắng vào từ cửa sổ. Sư nói rằng:

– Theo lẽ công phu của tôi phải được đài vàng.

Sư liền tăng thêm niệm Phật thì nghe trên không có tiếng bảo rằng:

– Viên quang trên đỉnh đầu chiếu sáng khắp hư không.

Sư bảo các đệ tử rằng:

– Hãy lui lại, chớ chạm vào ánh sáng ấy.

Đến khi sư lâm chung, ánh sáng ấy càng rực rỡ. Sư bèn nói kệ:

Thanh tịnh sáng trong không trần cấu

Hoa sen hóa sinh là cha mẹ

Ta đã tu hành qua mười kiếp

Sinh ở Diêm-phù chịu nhiều tội

Một đời khổ hạnh đã vượt qua

Mãi thoát ta-bà, về Tịnh độ.

Nói kệ xong, thấy đài vàng hiện đến, sư mỉm cười mà thị tịch, nhục thân hiện còn ở chùa Dũng Tuyền tại Thai Châu.

Nam Mô A Di Đà Phật!