Gương vãng sanh

[Gương Vãng Sanh]: Thiền Sư Đại Hạnh Niệm Phật Thấy Cõi Tĩnh Độ, Chứng Đắc Thiên Nhãn Thông Thấy Mười Phương Chư Phật.


  

Thiền sư Đại Hạnh người Tề Châu, vào ở trong Thái Sơn, mặc áo cỏ, ăn lá cây, mong đắc Pháp Hoa tam-muội, cảm được bồ-tát Phổ Hiền hiện thân dạy sư niệm Phật A-di-đà. Sư niêm Phật trải qua hai mươi mốt ngày đến đêm nọ bỗng thấy đất bằng lưu ly, mắt tâm thấy suốt Phật khắp mười phương.

Sau đó, sư có chút bịnh nằm nghiêng bên hông phải mà qua đời. Sau khi an táng xong, từ quan tài có mùi hương lạ tỏa ra mấy ngày không hết, diện mạo sư giống như lúc còn sống.

Nam Mô A Di Đà Phật!