Gương vãng sanh

[Gương Vãng Sanh]: Sư Pháp Trí Ở Thiên Thai, Phá Giới Phạm Trai Niệm Phật Sám Hối Biết Trước Ngày Giờ Vãng Sanh.


 

Sư chuyên tu pháp môn Niệm Phật, nhưng tính rất thô tháo, không giữ luật nghi. Mọi người thường nói: “Sư sẽ phạm tội Đột-kết-la, bị đọa chín trăm năm ở địa ngục”, sư liền tin ngay.

Do đó khi nghe kinh nói: “Một lần xưng niệm danh hiệu A-di-đà Phật, sẽ diệt được tội nặng sanh tử trong tám mươi ức kiếp”, sư vào đài Đâu-suất ở chùa Quốc Thanh, ngày đêm chuyên niệm Phật.

Mọi người bấy giờ không tin. Bỗng nhiên sư từ biệt khắp tăng tục, nói ta sắp vãng sinh, nhờ người thân quen thiết trai một ngày. Đến nửa đêm hôm ấy, sư không bệnh mà chết, có ánh sáng sắc vàng chiếu mấy trăm dặm, gà rừng cất tiếng gáy kinh động, người đi thuyền trên sông bảo là trời đã sáng.

Nam Mô A Di Đà Phật!