Gương vãng sanh

[Gương Vãng Sanh]: Sư Đạo Ngang Ở Tương Châu, Niệm Phật Được Người Trời Đao Suất Đến Đón, Nhưng 1 Lòng Chỉ Cầu Vãng Sanh Tây Phương.


    

Sư chuyên giảng dạy kinh Pháp Hoa. Một hôm, sư bỗng thấy các trời trỗi âm nhạc từ không trung đến bảo rằng:

– Chúng tôi ở cõi trời Đâu-suất xuống để cùng đón ngài.

Ngang nói rằng:

– Cõi trời là cội rễ của sinh tử, xưa nay ta không mong cầu. Ta chỉ nhớ nghĩ đến Tây phương thôi.

Sau đó, sư nghe tiếng nhạc từ Tây phương nghinh đón. Sư lại nói:

– Có tin đến rồi, không được nán lại lâu.

Nói xong lư hương rời tay, sư an nhiên thị tịch trên tòa cao.

Nam Mô A Di Đà Phật!