Gương vãng sanh

[Gương Vãng Sanh]: Ông Lão Niệm Phật Sám Hối, Bay Lên Hư Không Vãng Sanh Thượn Phẩm Thương Sanh


      

Ông phát tâm niệm Phật âm thanh không dứt, tự tu sám hối. Một đêm nằm mộng thấy bò kéo đài sen báu đến. Ông mắng con bò và nói: “Không phải đài này”. Ông liền niệm ba quyển kinh A-di-đà, niệm Phật một trăm tiếng. Con bò mới hoan hỷ kéo đài vàng đến. Bấy giờ, ông bay lên hư không mà vãng sanh.

Nam Mô A Di Đà Phật!
Trích Vãng Sanh Tịnh Độ Cảm Hiện Điềm Lành
Nguyên tác Hán văn: Đời Đường, sa-môn Văn Thẩm, Thiếu Khương soạn
Việt dịch: Tì-kheo Vạn Thiện, Đồng Hội, Vạn Ngộ
Hiệu đính: Tì-kheo Thích Nguyên Chơn
Biên tập: Chúc Đức