Gương vãng sanh

[Gương Vãng Sanh]: Ông Lão Chuyên Tụng Kinh A Di Đà Và Niệm Phật. Lâm Chung Được Phật A Di Đà Phóng Quang Tiếp Dẫn.


   

 Ông thường tụng kinh A-di-đà. Năm Trinh Quán thứ 5 (632), ông mang theo lúa đến mượn một phòng trống ở chùa Pháp Nhẫn để nghỉ ngơi và niệm Phật. Lúc ông lâm chung có luồng ánh sáng rực rỡ chiếu khắp phòng, hướng mặt về phía tây mà qua đời, dáng như bước lên đài sen mà đi.


Nam Mô A Di Đà Phật!