Gương vãng sanh

[Gương Vãng Sanh]: Ông Bà Hai Người Thôn Ước Sơn, Tùy Châu. Niệm Phật Vãng Sanh, Phật A Di Đà Phóng Ngọc Hào Quang Tiếp Dẫn.


    

Hiểu rõ lí khổ không, vào ngày 29 mỗi tháng hai ông bà thỉnh hai thầy đến nhà hướng dẫn niệm Phật. Khi thiết trai, bà tự dâng cơm, ông hỏi: “Sao không sai người làm?” Bà trả lời: “Mấy khi có thể được tự làm, nếu bảo người khác làm thì họ hưởng hết phúc”. Đến khi hai ông bà lâm chung, ánh sáng chiếu khắp nhà, nửa đêm mà sáng như ban ngày.


Nam Mô A Di Đà Phật!