Gương vãng sanh

[Gương Vãng Sanh]: Ni Sư Pháp Tạng Tu Thiền Quay Về Niệm Phật Thấy Được Phật A Di Đà Và Thánh Chúng Phóng Quang Tiếp Dẫn Vãng Sanh.


    

Ni sư ở chùa Kiến Phúc tại Kim Lăng, tu thiền đạt đến chỗ sâu xa, sư thường nói với bạn học là Vân Kính rằng: “Tôi lập thân hành đạo, chí hướng về Tây phương”.

Một hôm, bỗng ni sư bị bệnh. Lúc đầu, ni sư thấy Phật A-di-đà và các thánh chúng đến thăm. Sau đó, mọi người đều thấy ánh sáng chiếu khắp chùa, hôm ấy ni sư qua đờ

Nam Mô A Di Đà Phật