Gương vãng sanh

[Gương Vãng Sanh]: Ni Sư Ngộ Tính Niệm Phật Đắc Trung Phẩm Thượng Sanh, Thấy Cảnh Tây Phương Cực Lạc Rồi Liên Viên Tịch.


 

Ni sư ở trước A-xà-lê Chiếu ở Hành Châu phát nguyện niệm Phật muôn lần. Vào năm Đại Lịch thứ 6 (772), ni sư vào Đài Sơn tu tập bỗng bị bệnh. Nghe tiếng nhạc từ trên hư không, ni sư liền bảo:

– Ta đắc được trung phẩm thượng sinh, thấy những người cùng niệm Phật đều ở trên hoa sen trong cõi Tây phương, thân vàng sáng chói.

Bấy giờ, vào năm Đại Lịch thứ 24 (890).

Nam Mô A Di Đà Phật