Gương vãng sanh

[Gương Vãng Sanh]: Ni Sư Đại Minh Niệm Phật Bốn Năm Phật Phóng Quang Tiếp Dẫn Vãng Sanh.


   

Ni sư nghe thiền sư Đạo Xước giảng kinh Vô Lượng Thọ và được dạy cho pháp môn Niệm Phật. Trước khi niệm Phật, ni sư thay y phục sạch sẽ, và súc miệng bằng nước trầm hương. Ni sư giữ thời khóa niệm Phật trong tịnh thất suốt ba, bốn năm không gián đoạn. Khi ni sư lâm chung, mọi người đều thấy trong thất có ánh sáng và mùi hương trầm thủy đến rước.

Nam Mô A Di Đà Phật!