Gương vãng sanh

[Gương Vãng Sanh]: Ngụy Thế Từ Niệm Phật Vãng Sanh Về Báo Mộng Độ Mẹ Niệm Phật, Cả Nhà 4 Người Đều Vãng Sanh.


   

   Ba cha con Ngụy thế tử đều tu theo pháp Tịnh Độ, chỉ có người mẹ là không tin. Người con gái của thế tử mười bốn tuổi thì qua đời, sau bảy ngày thì trở về báo mộng với mẹ:

– Con đã thấy cảnh Tây phương, cha cùng anh và con đều đã có đài sen, về sau sẽ được vãng sanh, chỉ riêng mẹ là không có. Nay con tạm trở về báo cho mẹ biết.

Sau đó người mẹ nghe lời con, hàng ngày niệm Phật, cuối cùng bốn người đều được vãng sanh.

Nam Mô A Di Đà Phật!