Gương vãng sanh

[Gương Vãng Sanh]: Người Đồ Tể Giết Trâu Bò Ở Phần Châu Lâm Chung Tướng Địa Ngục Hiện Tiền, Thỉnh Chư Tăng Khuyên Sám Hối Niệm Phật Vãng Sanh.


 

Khi lâm bệnh nặng, ông thấy nhiều trâu bò đến vây sát thân mình. Ông bảo vợ: “Hãy mời chư tăng đến cứu ta!” Khi chư tăng đến, ông ấy nói: “Thầy tụng kinh thấy tội nặng như đệ tử có cứu được không?” Vị sư trả lời: “Trong Quán kinh nói: Khi lâm chung niệm mười tiếng còn được vãng sinh. Phật đâu có nói dối!” Ông vui mừng, liền niệm Phật. Chốc lát sau, bỗng nhiên có mùi hương lạ tỏa khắp nhà, ông liền qua đời. Mọi người đều ngửi thấy mùi hương lạ và nhìn thấy mây lành phủ kín trên nhà ông ấy.

Nam Mô A Di Đà Phật!