Gương vãng sanh

[Gương Vãng Sanh]: Một Ông Lão Cư Sỹ Tại Gia Lễ Phật, Niệm Phật Tự Tại Vãng Sanh Ngay Trong Thời Khóa Công Phu Hàng Ngày.


     

Một cư sĩ tại gia ở An Giang, Hơn 30 năm chỉ một câu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT niệm không gián đoạn, lòng buông xả mọi chuyện thế gian, cụ đã thành tựu pháp môn Niệm Phật, báo trước cho con cháu biết trước ngày giờ, tự tại lễ Phật rồi quỳ vãng sanh trước sự chứng kiến của con cháu, chứng minh cho phương pháp niệm Phật là bất khả tư nghì.

Nguyện đem công đức này
Trang nghiêm Phật tịnh độ 
Trên đền bốn ơn nặng 
Dưới cứu khổ ba đường 
Nếu ai có thấy nghe 
Đều phát bồ đề tâm 
Hết một báo thân này 
Cùng sanh về Cực Lạc
 
Xin thường niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT