Gương vãng sanh

[Gương Vãng Sanh]: Không Biết Tu Hành, Niệm Phật Đứng Vãng Sanh.


   

Ông lão 85 tuổi này, bị tai biến, Niệm Phật mới được hai năm thôi, không quy y, không ăn chay, cũng không đến chùa nghe kinh, lạy Phật, cộng tu, thảy đều không có, nhưng chẳng qua do cháu ngoại khuyến khích ông Niệm Phật.

Hơn nữa, ít nhiều có xem một ít tùng thư Tịnh Độ Tông chúng ta biên soạn, ông cũng không biết về kỹ thuật Niệm Phật, mấy phút trước khi vãng sanh ông còn rửa chân, vẫn xem kịch truyền hình Bát điểm đương, như thế vẫn vãng sanh rất thù thắng, các vị chúng ta ngồi đây chẳng phải càng thêm quyết định một trăm phần trăm vãng sinh sao? 


Pháp sư Huệ Tịnh. 
ĐẠI Ý KINH VÔ LƯỢNG THỌ. tr. 466 - 467

#Phatgiao, #淨土宗, #adidaphat
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
----------------------------
(CHIA SẺ PHÁP LÀ CÁCH CÚNG DƯỜNG TỐI THƯỢNG)