Gương vãng sanh

[Gương Vãng Sanh]: Đồng Tử A Hàm Viễn Niệm Phật Sám Hối Thấy Phật A Di Đà Đến Tiếp Dẫn Vãng Sanh.


 

Đồng tử thọ giới Bồ-tát năm mười tám tuổi, thờ thiền sư Hàm làm thầy, chuyên tu tịnh nghiệp, luôn hướng về Đức Phật A-di-đà để sám hối. Một đêm vào canh tư, bỗng nhiên Đàm Viễn tự niệm tụng, thầy giật mình hỏi. Ngài đáp:

– Con thấy thân Phật sắc vàng, hương hoa và tràng phan đầy cả hư không, từ phía tây đến.

Chỉ trong chốc lát Viễn qua đời, có mùi hương lạ trong phòng đến mấy ngày chưa hết.

Nam Mô A Di Đà Phật!