Gương vãng sanh

[Gương Vãng Sanh]: Đệ Tử Nữ Sỹ Họ Bùi Niệm Phật Tự Tại Vãng Sanh.


   

Giữa năm Trinh Quán (627), được vị tăng dạy niệm Phật, cô Bùi dùng hạt đậu để đếm số. Khi niệm đủ mười ba thạch, cô tự biết nơi sẽ sinh. Cô liền từ biệt hết thảy những người thân, mặc đồ đúng như pháp, niệm Phật mà qua đời, được vãng sinh Cực Lạc.

Nam Mô A Đi Dà Phật.