Gương vãng sanh

[Gương Vãng Sanh]: Bà Phật Tử Họ Diêu Người Thượng Đô, Niệm Phật Lâm Chung Thấy Phật Và Thánh Chúng Đển Tiếp Dẫn.


   

Giữa năm Trinh Quán (627) nhờ bà Phạm khuyên, bà bèn niệm Phật A-di-đà. Khi lâm chung thấy Phật, Bồ-tát đến đón, bà thưa: “Con chưa từ biệt bà Phạm. Thỉnh Phật tạm trụ trên không trung chờ con”. Lát sau, bà Phạm đến, bà liền bưng lư hương thản nhiên qua đời.

Nam Mô A Di Đà Phật!