Gương vãng sanh

[Gương Vãng Sanh]: Bà Cụ Mù Lòa Niệm Phật Ba Năm Sáng Mắt, Lâm Chung Thấy Phật, Bồ Tát Đến Tiếp Dẫn Vãng Sanh.


   

Cô Lương mù cả hai mắt. Từ khi được một vị tăng dạy khuyên niệm Phật A-di-đà, cô niệm Phật suốt ba năm không ngừng thì hai mắt mở ra được, mọi người trong thôn đều biết việc này. Khi lâm chung cô thấy Phật và Bồ-tát đều đến rước. Sau khi cô qua đời, mọi người cùng nhau xây tháp thờ. Người qua lại đều cung kính, nam nữ cả quận ấy đều hồi tâm niệm Phật.

Nam Mô A Di Đà Phật!