Đạo và đời

Tâm Phàm phu là ta?!


 

   Cuộc sống vô vàn nỗi lo toan, tâm phàm phu của chúng ta vọng tưởng tạp niệm rất nhiều là lẽ thường tình, niệm nầy vừa đi thì niệm khác lại đến. Nhưng nếu mãi lục đục những niệm đó thì ta vẫn chỉ quẩn quanh trong lục đạo luân hồi, vậy ta nào có thương ta??? Niệm Phật tức là cần gom trói cái tâm vọng tưởng tạp niệm nầy, niệm danh hiệu Phật nhiều một chút thì niệm tạp loạn vọng tưởng ít đi một chút, hằng giờ dụng công, công phu sâu dày thì có thể thu gom tất cả các niệm tạp niệm vọng tưởng nầy trên danh hiệu Phật, tất cả các niệm tạp loạn vọng tưởng đều giảm dần đến không có, đó là nhất tâm bất loạn rồi.


   Không luận ở nơi hoàn cảnh nào, lại nữa bận rộn cũng được, khi công việc cần suy nghĩ nghiên cứu mà buông câu Phật hiệu, công việc xong rồi lập tức khởi ngay Phật hiệu. Giả như trong việc không nhu cầu vấn đề suy nghĩ nghiên cứu có thể một mặt làm việc, một mặt niệm Phật, lúc gặp cảnh thuận hay nghịch đều không quên niệm Phật, làm được thế nầy, việc vãng sanh có hy vọng.

A Di Đà Phật.